Studiegids

nl en

Vaardighedenwerkcollege Vaderlandse Geschiedenis (VG)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Het werkcollege kan alleen worden gevolgd door studenten van binnen de Opleiding Geschiedenis.

Beschrijving

Het werkcollege VG is de plaats waar studenten terecht kunnen met vragen over het handboek, en waar wordt gesproken over de beste manier om dergelijke teksten te bestuderen en de (hoorcollege)stof te verwerken. In de werkcolleges worden onderwerpen die tijdens het hoorcollege Vaderlandse Geschiedenis zijn behandeld verder uitgediept aan de hand van artikelen in de reader. Daarbij is het niet alleen de bedoeling het inzicht in de stof te verdiepen, maar wordt via wekelijke opdrachten en groepsdiscussie ook gereflecteerd op de manier waarop wetenschappers te werk gaan bij het presenteren van hun bevindingen: probleemstelling, argumentatie, en structuur van wetenschappelijke artikelen komen aan bod. Daarbij besteden we ook aandacht aan de maatschappelijke context waarin historici werken. Er wordt verder geoefend in de interpretatie van bronfragmenten en afbeeldingen, en kennisgemaakt met een aantal (digitale) vindplaatsen voor informatie over de Nederlandse geschiedenis.

Leerdoelen

leerdoelen

De student heeft:

 • 1) kennis van en inzicht in het Nederlandse en Nederlands-overzeese geschiedverloop na 1550;

 • 2) kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen.

De student kan:

 • 3) kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

 • 4) relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • 5) werken met Nederlandse heuristieke middelen;

 • 6) feedback geven en ontvangen.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 46 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college en opdrachten: 22 uur

Dit werkcollege is onderdeel van Vaardighedencollege I. Het succesvol afronden van dit onderdeel levert in combinatie met het succesvol afronden van de vaardighedencolleges OG en AGN in totaal 5 EC voor Vaardigheden I.

Toetsing

Toetsing

De toetsing van de leerdoelen van dit college komen in relevante onderstaande toetselementen aan bod.

Weging

Participatie: 20%
Opdrachten: 80%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat alle onderdelen voldaan moeten zijn.

Deadlines

Wekelijkse opdrachten moeten hardcopy ingeleverd worden in het postvak van de docent. Docent maakt afspraak met werkgroep over het tijdstip.

Herkansing

In het werkcollege besproken deelopdrachten kunnen niet worden herkanst. Als een student opdrachten niet op tijd inlevert of colleges mist kan de docent hiervoor een vervangende opdracht opgeven.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • mededelingen

 • opdrachten

 • studiemiddelen

 • proeftentamens

Literatuur

 • Handboek: F. Wielenga, Geschiedenis van Nederland. Van Opstand tot heden (Amsterdam 2012)

 • Reader: Vaderlandse Geschiedenis in thema’s.
  Het bestellen van readers kan via de bestelwebsite van Universiteit Leiden. Zie readeronline voor verdere uitleg.

Aanmelden

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.

Alle overige propedeuse-studenten dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij de studiecoördinator dhr. M.J. Olieman.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. D. Bos

Opmerkingen

De werkcolleges sluiten nauw aan bij het Hoorcolleges Vaderlandse Geschiedenis. De werkcolleges moeten worden voorbereid door het lezen van delen uit het handboek en artikelen uit de reader. Daarnaast worden specifieke opdrachten gemaakt.