Studiegids

nl en

Vaardighedenwerkcollege Middeleeuwse Geschiedenis (MG)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Het werkcollege kan alleen worden gevolgd door studenten van de Opleiding Geschiedenis.

Beschrijving

De werkcolleges horen bij het Hoorcollege Middeleeuwse Geschiedenis. In het werkcollege wordt de stof van het hoorcollege en het handboek met de docenten bediscussieerd. Centraal in het werkcollege staan echter dossiers met bronteksten die aansluiten bij handboek en hoorcollege. Aan de hand van deze teksten worden belangrijke aspecten van de middeleeuwse samenleving uitgediept. Ieder dossier bevat verder enkele referaatvragen, waarvan iedere student er twee maakt.

Leerdoelen

De student heeft:

 • 1) kennis van en inzicht in het wereldwijde geschiedverloop;

 • 2) kennis van de belangrijkste bronnen betreffende de middeleeuwse geschiedenis;

 • 3) kennis van en inzicht in de historische context en achtergronden van eigentijdse ontwikkelingen;

 • 4) het vermogen relatief grote hoeveelheden informatie te organiseren en te verwerken;

 • 5) kennis van de belangrijkste politiek-institutionele, sociaal-economische en cultureel-religieuze ontwikkelingen in de middeleeuwen.

De student kan:

 • 6) een probleemgestuurd referaat houden met gebruik van moderne presentatietechnieken;

 • 7) feedback geven en ontvangen;

 • 8) bronnen analyseren en in een historische context plaatsen en interpreteren;

 • 9) kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur;

 • 10) relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;

 • 11 ) bronnen interpreteren en plaatsen in een historische context.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totaal: 44 uur:

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden colleges: 12 uur

 • Voorbereiden presentatie: 8 uur

Dit werkcollege is onderdeel van Vaardighedencollege II. Het succesvol afronden van dit onderdeel levert in combinatie met het succesvol afronden van de vaardighedencolleges ESG en AGC 5 EC voor Vaardigheden II.

Toetsing

 • Partcipatie (25%)

 • Mondelinge presentatie (75%)

De toetsing van de leerdoelen van dit college komen in relevante bovengenoemde toetselementen aan bod.

De beoordeling van het werkcollege wordt gegeven op basis van aanwezigheid, participatie en de kwaliteit van mondelinge en schriftelijke opdrachten. Er geldt een aanwezigheidsplicht. Als een student opdrachten niet op tijd inlevert of colleges mist kan de docent hiervoor een vervangende opdracht opgeven. Als dit meerdere keren voorkomt kan de student uitgesloten worden van verdere deelname aan het college.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor:

 • Mededelingen

 • Benodige literatuur

Literatuur

 • Werkboek: De Middeleeuwen in teksten. Teksten en opgaven voor de eerstejaars werkcolleges Middeleeuwse geschiedenis. Te bestellen bij de Copyshop.

 • er wordt uitsluitend gebruik gemaakt van de nieuwste editie van W. Blockmans, P. Hoppenbrouwers, Eeuwen des onderscheids (Amsterdam 2016). Andere edities worden niet langer ondersteund.

Aanmelden

Eerstejaars propedeuse-studenten volgen het college in de propedeuse-werkgroep waarin zij zijn ingedeeld. Zij zijn automatisch aangemeld voor het college.

Alle overige propedeuse-studenten dienen zich voor groepsindeling vóór aanvang van het semester aan te melden bij dhr. M.J. Olieman (studiecoördinaat).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Inhoudelijke informatie bij de secretaris van de sectie MG
dhr. Dr. R. Stein

Opmerkingen

De werkcolleges sluiten thematisch aan op de hoorcolleges. Een volledig overzicht van de colleges en de te behandelen dossiers staat in het werkboek.