Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Statistiek voor Historici

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten BA Geschiedenis.

Beschrijving

Vandaag de dag staan statistische methoden flink in de belangstelling. Het bijeenbrengen van omvangrijke internationale datasets en het digitaliseren van talrijke historische bronnen heeft de toepasbaarheid van statistische methoden voor historisch onderzoek vergroot. Historici met een basale kennis van statistische methoden en technieken hebben nu de mogelijkheid om sociale en economische ontwikkelingen beter te onderzoeken en te analyseren.

Statistiek voor Historici biedt een introductie in de statistische methoden die speciaal zijn toegesneden op hedendaags historisch onderzoek. Het gaat daarbij in de eerste plaats om het lezen en interpreteren van statistische maten, tabellen en grafieken. Indexcijfers, frequentieverdelingen, correlatieberekening en steekproeven worden vervolgens behandeld aan de hand van toonaangevende internationale datasets en eigen onderzoeksgegevens. De nadruk ligt in dit college op het begrijpen en interpreteren van de statistische maten. Het college geeft daarnaast korte inleiding in het gebruik van Excel. Voor het volgen van dit vak is geen wiskundige voorkennis vereist en het vak is geschikt voor studenten uit alle hoofdrichtingen van de opleiding.

Leerdoelen

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.

 • bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen;

 • bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen.

 • bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 2) Kan de technieken toepassen die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal
  Onderkent de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaargeschiedenis van primair bronnenmateriaal;

 • 3) heeft basiskennis van statistische methoden;

 • 4) heeft basiskennis van Microsoft Excel;

 • 5) heeft basiskennis van hedendaagse toepassingen van statistische methoden;

 • 6) kan tabellen en grafieken lezen en interpreteren;

 • 7) bezit elementaire vaardigheden in het toepassen van statistische methoden zoals indexcijfers, gemiddelden, standaarddeviatie, frequenties, maten voor correlatie, beoordeling van steekproeven, met name ten behoeve van de afstudeerrichtingen Sociale Geschiedenis en Economische Geschiedenis.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Volgen van het college 10 × 2 = 20 uur.

 • Wekelijks voorbereiden lesstof 10 × 8 = 80 uur

 • Wekelijkse opdrachten 10 × 2 = 20 uur.

 • Tentamen voorbereiden 20 uur.

Toetsing

Alle leerdoelen worden getoetst met de volgende toetsonderdelen:

 • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen.

 • Wekelijkse opdrachten die de voortgang in het ontwikkelen van statistische basisvaardigheden en het gebruik van Excel toetsen.

 • Participatie.

Weging

Schriftelijk tentamen: 60%
Wekelijkse opdrachten: 30%
Participatie: 10%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Herkansing van het tentamen is mogelijk, herkansing van de wekelijkse opdrachten en participatie niet.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Het aanbieden van de wekelijkse opdrachten;

 • Het inleveren van de wekelijkse opdrachten.

Literatuur

 • B. Blondé, I. Devos, J. Hanus, W. Rykbosch, Trend en Toeval, Inleiding tot de Kwantitatieve Methoden voor Historici (Leuven: Universitaire Pers Leuven, 2012).

 • Digitaal beschikbaar in de UB

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. B.M. Hoonhout

Opmerkingen

Geen.