Studiegids

nl en

Antieke inscripties als bron

Vak
2018-2019

Toegangseisen

 • Alleen toegankelijk voor studenten BA Geschiedenis

 • Propedeusecollege Oude Geschiedenis behaald.

 • Er is geen taaleis voor dit college: (enige) kennis van de antieke brontalen is een voordeel, maar geen vereiste.

Beschrijving

Is de studie van inscripties uit de antieke wereld saai? Stenen met onleesbare teksten over wetten en magistraten… en je moet er nog Grieks en Latijn voor kennen ook. Allemaal onwaar! Antieke inscripties zijn verre van saai: het zijn allemaal inscripties qua vorm, maar wat betreft de inhoud is het een fantastisch rijk en divers materiaal, van pornografische graffiti via boosaardige vervloekingen en vrome wijdingen aan de goden tot, inderdaad wetsteksten en brieven van de keizer. En van Schotland tot Arabië. Een groot en groeiend deel van deze teksten is in vertaling beschikbaar, toegankelijk voor iedereen.

We zullen in dit college kennis maken met de epigrafiek: de studie van de antieke inscripties, een vakgebied met een zeer technisch karakter, niet altijd even toegankelijk voor de buitenstaander. Dankzij on-line databases kunnen we echter steeds beter over de schouder van de epigraaf meekijken. Maar bovenal gaan we veel verschillende inscripties lezen: en dan horen we de stem van de antieke mensen zelf.

Grieken en Romeinen waren gewoon aan allerlei teksten de permanente vorm van een inscriptie te verlenen. Gelukkig maar: we hebben honderdduizenden van die teksten over en er worden er dagelijks nieuwe bij gevonden: een enorm, levend stenen archief. Louis Robert, de grootste epigraaf van de vorige eeuw, noemde inscripties “de bron van de eeuwige jeugd” van het vakgebied van de oude geschiedenis. Als de bestudering van de oude geschiedenis ergens dynamiek aan ontleent, dan is het wel aan de studie van inscripties. Menig onderwerp is niet te bestuderen zonder inscripties bij het onderzoek te betrekken. Dus behalve leuk en leerzaam, is de studie van de antieke inscripties ook werkelijk onmisbaar voor wie ook maar een serieuze interesse heeft in de wereld van de oudheid.

Leerdoelen

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 1) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
  -bij de afstudeerrichting Oude Geschiedenis: voor antieke teksten en archeologische bronnen; bronnenkritiek en contextualisering; acculturatietheorie.

Leerdoelen, specifiek voor dit hulpvak

De student:

 • 2) heeft begrip van de technische kanten van de epigrafiek zodat men in staat is het werk van de epigraaf kritisch te volgen.

 • 3) heeft een globaal overzicht van het epigrafisch bronnenmateriaal met de bijbehorende heuristiek.

 • 4) is geconfronteerd met specifieke voorbeelden van antiek bronnenmateriaal.

 • 5) kan gebruik maken van epigrafische bronnen om een historisch vraagstuk te beantwoorden.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen college: 28 uur

 • Maken opdracht(en): 48 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 64 uur

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het hulpvak worden getoetst in de volgende toetsonderdelen:

 • Wekelijkse opdrachten (uitgezonderd de eerste drie weken): zowel in te leveren op schrift, als mondeling te presenteren

 • Afsluitend essay van ca. 3000 woorden

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers:

 • Wekelijkse opdrachten (50%) – iedere opdracht telt even zwaar

 • Essay (50%)

Herkansing

Herkansing is mogelijk door het maken van vervangende opdrachten en/of het schrijven van een nieuw essay.

nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • mededelingen.

 • Cursusmateriaal wordt beschikbaar gesteld via www.epigraphy.eu

Literatuur

 • Themanummer Epigrafiek, Hermeneus 55 (3) (1983) 137-256, on-line beschikbaar op www.epigraphy.eu

 • Kennisname van John Bodel, ed., Epigraphic evidence. Ancient history from inscriptions (London: Routledge 2001) wordt aanbevolen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr F.G. Naerebout

Opmerkingen

Geen