Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Te jong om te sterven. Kindersterfte en kindermoord, 1750-heden

Vak
2018-2019

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Geweld jegens kinderen, een doodziek kind of de dood van een kind spreekt in onze huidige samenleving enorm tot de verbeelding. In dit college wordt de vraag gesteld waarom kindersterfte in het verleden zo hoog was, of dit altijd en overal het geval was, en wat de onderliggende oorzaken en verklaringen zijn voor sterfteverloop en sterftedaling. We bespreken in het college de historische ontwikkeling van patronen van kinderziekte en dood en kijken daarbij naar regionale verschillen (van lokaal tot internationaal/global), de rol van familiesystemen, sociale groepen, economische omstandigheden, de invloed van religie en ideeën over ziekte, gender en familie. Dit zal gebeuren aan de hand van verschillende theorieën die door historici, sociologen en demografen zijn ontwikkeld om deze patronen in vroegere en hedendaagse samenlevingen te verklaren. Deze theorieën worden getoetst aan de ontwikkeling van ziekte/gezondheid en sterfte in het verleden, waarbij aandacht is voor onder meer sterfteverschillen tussen jongens en meisjes, verschuivingen in doodsoorzaken, ontwikkelingen in en verspreiding van medische kennis, en het gebruik van infanticide als middel voor geboortebeperking en family planning.
De thematiek van het college sluit aan bij het Kerncollege 'Global Connections' (sem. 2).

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) verwerft overzicht over de geschiedenis van ziekte- en sterftepatronen vanaf de vroegmoderne tijd tot de 21ste eeuw.

 • 9) verkrijgt inzicht in relevante theorievorming op het gebied van historische demografie en gezinsgeschiedenis in vergelijkend en historisch perspectief.

 • 10) leert kritisch te reflecteren op literatuur en theorievorming, en een beargumenteerd oordeel te formuleren.

 • 11) leert zelfstandig een werkstuk schrijven waarin een bepaald aspect binnen de gegeven thematiek wordt besproken met behulp van een theoretische invalshoek

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijeenkomsten 2 uur x 13 weken: 26 uur

 • Bijeenkomsten voorbereiden (en een groepspresentatie): 60 uur

 • Materiaal bestuderen t.b.v. werkstuk/referaat: 50 uur

 • Voorbereiden referaat: 10 uur

 • Leeswerk plus materiaal zoeken voor werkstuk: 64 uur

 • Werkstuk schrijven: 70 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-4, 6-11

 • Participatie en collegeopdrachten (incl. groepsopdracht)
  getoetste leerdoelen: 1, 5-11

Weging

 • Werkstuk: 70%

 • Mondelinge presentatie: 20%

 • Participatie (incl. groepsopdrachten): 10%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • publiceren collegeschema’s

 • communiceren deadlines opdrachten en werkstuk

 • literatuur

Literatuur

 • Artikelen en boekhoofdstukken (bekendgemaakt via Blackboard)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. E.C. Walhout

Opmerkingen

Niet van toepassing