Studiegids

nl en

Ooggetuigen van de Tachtigjarige Oorlog

Vak
2018-2019

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar. Wie het Hoorcollege VG Tachtig jaar oorlog heeft gevolgd is afdoende voorbereid. Wie dat niet heeft gedaan doet er goed aan te lezen Anton van der Lem, De Opstand in de Nederlanden, 1568-1648 (Nijmegen 2014).

Beschrijving

Vooral in de eerste decennia van de Tachtigjarige oorlog namen allerlei tijdgenoten de pen op om verslag te doen van de gebeurtenissen de zich om hen heen voltrokken; onder hen waren edelen en kooplieden, soldaten en priesters, maar ook kleermakers en biersjouwers. De meesten van hen schreven niet voor de drukpers, maar voor hun kinderen of voor de lokale gemeenschap. Toch waren er ook ooggetuigen die hun verslagen al meteen wereldkundig maakten, of enkele decennia later in memoires verwerkten. De dagboeken, kronieken en andere ooggetuigenverslagen zijn al lang een belangrijke bron voor onze kennis van de Opstand, maar zijn door historici op steeds nieuwe manieren gelezen en gebruikt.

In dit college maak je kennis met de verschillende manieren waarop er door tijdgenoten verslag werd gedaan van hun ervaringen, en leer je dit type teksten zelf gebruiken. We denken na over de vraag waarom auteurs de pen ter hand namen, de genres waarbinnen ze schreven, en het gezag van persoonlijke ervaring. We reflecteren bovendien op de politieke en religieuze doelen waarvoor echte en vermeende ervaringskennis werd ingezet. Na enkele weken ga je zelf aan de slag met een eigen onderzoek waarin een of twee van deze bronnen centraal staan. Halverwege het college opent een grote tentoonstelling over de Tachtigjarige Oorlog in het Rijksmuseum. We zullen die gezamenlijk bezoeken.

Er is een entreetoets over literatuur en enkele bronfragmenten. Details worden twee weken voor het begin van de cursus op Blackboard bekend gemaakt.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  -bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw, en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis: de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting.
  -bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis, en in het bijzonder bij de track Zeegeschiedenis: het gebruik van museale objecten voor historisch onderzoek.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) verwerft kennis over verschillende soorten egodocumenten over de Tachtigjarige oorlog

 • 10) heeft inzicht in de bronnenkritische vraagstukken rond dergelijke teksten

 • 11) reflecteert op de vragen waarvoor ze door de historicus wel en niet kunnen worden gebruikt

 • 12) kan dergelijke teksten gebruiken in een probleemgestuurd onderzoek

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24

 • Voorbereiden college en deelopdrachten: 96 uur

 • Entreetoets: 12 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur): 144

 • Excursie: 4 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-12

 • Entreetoets
  getoetste leerdoelen: 9-12

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 9-12

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 9-12

 • Drie deelopdrachten
  getoetste leerdoelen: 9-12

Weging

 • Werkstuk: % 60

 • Entreetoets: %5

 • Referaat:

 • Participatie en deelopdrachten: 25%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines opdrachten en werkstuk

 • circulatie bronfragmenten en evt literatuur

Literatuur

 • Nader bekend te maken

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Prof.dr. J.S. Pollmann

Opmerkingen

Geen