Studiegids

nl en

“This time is different”: Financiële crises van de zeventiende eeuw tot nu

Vak
2018-2019

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

Politici hebben het er graag over: hoe Nederland al dan niet goed met de crisis is omgegaan, wat de Grieken zouden moeten doen om uit de crisis te komen, en wiens schuld het eigenlijk allemaal is. We zullen in deze collegereeks daarom kijken in hoeverre financiële crises zich aan politieke beheersing konden onttrekken, en hoe ze tot stand komen. Waarom blijken crises zo lastig te voorspellen? Waarom denken we iedere keer dat alles in onze tijd anders is (“This time is different”), en optimistische investeringen niet tot een zeepbel en crisis zullen leiden? En is iedere crisis uniek, of zijn er patronen te ontwaren? In deze collegereeks proberen we antwoorden te vinden op deze vragen.

We kijken allereerst naar de economische theorie en welke stromingen hier binnen bestaan. Hierbij behandelen we naar klassieke, Keynesiaanse, en behaviouralistische ideeën. Vervolgens richten we ons op enkele specifieke crises, zoals de Tulpenmanie van 1637, de South Sea Bubble van 1720, de Depressie van de jaren dertig, en natuurlijk de recente Amerikaanse huizenmarktcrisis en Eurocrisis. Aan de hand van zelfstandig literatuur onderzoek verdiep je je verder in een crisis naar keuze om daar een werkstuk over te schrijven. Verder houdt je een referaat en lever je in de eerste weken telkens een literatuurreflectie in.

Dit college sluit aan bij het Kerncollege “Grenzen aan de macht” door te onderzoeken in hoeverre het financiële systeem buiten de grenzen van de bestuurlijke macht opereerde, door te kijken welke invloed overheden en financiële (de)regulatie hadden op crises, en hoe er door de politiek gereageerd werd op crises.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van syllabus Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort; bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: van de mondiale interactie van handelsnetwerken in de vroegmoderne tijd; de negentiende-eeuwse industrialisatie van Nederland in wereldhistorisch perspectief; en de political economy van de globaliserende economie in de twintigste eeuw.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht; bij de afstudeerrichting Economische Geschiedenis: voor de toepassing van economische concepten in de geschiedschrijving, en inzicht in de interactie tussen beleid en economie; gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

Aan het eind van de collegereeks kan de student:

 • 8) verschillende theoretische grondslagen uit de economische theorie uitleggen met betrekking op economische groei en financiële/economische crises;

 • 9) kritische literatuurbeschouwingen schrijven

 • 10) economische theorie toepassen op een casus van een financiële/economische crisis naar keuze

Rooster

Zie rooster BA Geschidenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 13 x 2 uur = 26 uur

 • Voorbereiden college: 13 x 7 = 91 uur

 • Maken opdracht(en) : 6 x 3 = 18

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 140 uur

 • Referaat: 5 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6000 woorden, gebaseerd op literatuur, inclusief noten en bibliografie)
  Getoetste leerdoelen: 2-4, 8, 10

 • Mondelinge presentatie
  Getoetste leerdoelen: 1, 3-4

 • Participatie
  Getoetste leerdoelen: 5

 • Opdrachten (literatuurreflectie)
  Getoetste leerdoelen: 9

 • Opdracht onderzoeksopzet
  Getoetste leerdoelen: 2

Weging

Werkstuk: 60%
Mondelinge presentaties: 10%
Participatie: 5%
Opdrachten 20%
Onderzoeksopzet: 5%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eisen dat de presentatie en de opdrachten ook voldoende moeten zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van de werkstukken geldt de aangegeven deadline

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de aangegeven deadline

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het inleveren van opdrachten

Literatuur

 • De literatuur wordt beschikbaar gemaakt via een (digitale) collegeplank.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. B.M. Hoonhout

Opmerkingen

Geen