Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Nederlanders op de wereldzeeën (1600 tot heden)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Ruim vier eeuwen geleden zwermden Nederlanders in navolging van de Portugezen en Spanjaarden uit over de wereldzeeën. Ze voeren naar het noorden, over de Atlantische Oceaan naar het westen en rond Kaap Hoorn en voorbij Kaap de Goede Hoop naar Azië. Ze dreven handel, gingen de strijd aan met Europese concurrenten, onderwierpen goed- of kwaadschiks autochtone volken en stichtten nederzettingen en handelsposten. Tot in de twintigste eeuw concentreerde de Nederlandse zeevaart zich op de (voormalige) koloniën. Daarna ontspon zich een complex wereldwijd maritiem netwerk met mainport Rotterdam als belangrijke schakel.

In dit college staat Nederland als zeevarende natie centraal. Belangrijke maritiem-historische thema’s zullen in interdisciplinair verband en in een mondiale context worden belicht. Zij geven een beeld van eigentijds onderzoek naar oceanen als complexen, als verbindingswegen voor het transport van mensen, goederen en ideeën, als bron van economische activiteiten, en als prikkel tot technologische innovaties. Kernvraag is hoe de scheepvaart zich vanaf omstreeks 1600 heeft ontwikkeld. Wat hebben marine, kaapvaart en zeeroof gemeen? Welke rol speelde Nederland in de trans-Atlantische slavenhandel? Droeg de handel van de VOC bij aan de economische ongelijkheid tussen West-Europa en de rest van de wereld? Wat vertellen scheepswrakken over het maritieme verleden? Hoe verliep de transitie van het zeil- naar het stoomschip? Klopt het stereotype beeld van de zeeman? Waarom wakkerden het Suezkanaal (1869) en het Panamakanaal (1914) globalisering aan? Zal Rotterdam de Gateway to Europe blijven? Deze en andere vragen komen in de colleges aan bod. Voor bepaalde onderwerpen worden experts uitgenodigd die hun eigen onderzoek toelichten of uit ervaring spreken.

De maritieme expansie heeft diepe sporen nagelaten in de Nederlandse geschiedenis en in Suriname, Indonesië, de Caribische eilanden en andere gebieden in Afrika en Amerika. De collegereeks sluit ook aan bij het actuele debat over de waardering en verbeelding van Nederlands koloniale verleden en (zee)heldendom. Studenten zullen actief kunnen participeren tijdens een forumdiscussie.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw, en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis: de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) verwerft kennis van en inzicht in de geschiedenis van de verhouding tussen mens en zee.

 • 5) verwerft kennis van en inzicht in belangrijke facetten van de Nederlandse maritieme geschiedenis in een internationale context vanaf omstreeks 1600.

 • 6) leert kritisch reflecteren op wetenschappelijke literatuur en recente debatten over de erfenis van het maritieme verleden van Nederland.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 12 x 2 = 24 uur

 • Bestuderen literatuur en collegestof: 114 uur

 • Toetsing: 2 x 1 uur = 2 uur

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1: schriftelijk tentamen met open vragen

 • Deeltoets 2: schriftelijk tentamen met open vragen

Weging

 • Deeltoets 1: 50 %

 • Deeltoets 2: 50 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van de te bestuderen stof

 • communicatie

Literatuur

Literatuur wordt nader bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. A.M.C. van Dissel

Opmerkingen

Geen