Studiegids

nl en

De Republiek en Europa, een diplomatieke geschiedenis, 1600-1800

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Er zijn geen specifieke toegangseisen

Beschrijving

Aan het einde van de zestiende eeuw groeiden de opstandige gewesten in het noorden van de Nederlanden uit tot een zelfstandige staat. Aanvankelijk voerden de vrije provincies een gezamenlijk buitenlands beleid onder de beschermende vleugels van Frankrijk en Engeland, maar allengs begonnen ze een eigen onafhankelijke koers te volgen die gericht was op officiële erkenning als souvereine staat tussen de Europese mogendheden. Johan van Oldenbarnevelt, raadpensionaris van Holland, trok de leiding over het buitenlands beleid naar zich toe onder meer met het doel de jonge Nederlandse staat een plaats te geven in de Europese diplomatie. In dit hoorcollege is de aandacht niet zozeer gericht op het buitenlands beleid van de Republiek als wel op de uitvoering daarvan en de functies en instellingenen die daarvoor in het leven werden geroepen. Hoe schiep deze jonge staat zijn diplomatieke apparaat en hoe functioneerde dat in de Europese context? Veel aandacht zal in dit college besteed worden aan de Europese diplomatieke geschiedenis, aan hoe staten met elkaar omgingen, welke regels en richtlijnen daarvoor werden gecrëeerd. Bovendien ontstond er een diplomatieke cultuur nauw verbonden met een hofcultuur. De vraag is hoe de vertegenwoordigers van de Republiek zich in deze omgeving gedroegen en hoe er tegen hen werd aangekeken. In de tweede helft van de zeventiende en aan het begin van de achttiende eeuw groeide Den Haag uit tot een van de meest dynamische diplomatieke centra van Europa. Aan Den Haag als voorbeeld van een Europees diplomatiek centrum zal bijzondere aandacht worden besteed.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: voor staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw, en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis: de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) verwerft kennis over de Nederlandse buitenlandse betrekkingen tussen 1600 en 1800

 • 5) krijgt inzicht in staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van de Republiek.

 • 6) maakt kennis met en verwerft inzicht in recente wetenschappelijke debatten over de vroegmoderne Europese diplomatieke geschiedenis en kan daar kritisch op reflecteren.

 • 7) verwerkt en analyseert opgegeven literatuur in relatie tot het hoorcollege.

 • 8) kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

5 ECTS = 140 uur.

 • Hoorcolleges 24 uur;

 • zelfstudie literatuur en hoorcollegestof 114 uur;

 • tentamen 2 uur

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:
Deeltoets 1 schriftelijk tentamen(met korte open vragen en enkele essayvragen)
Deeltoets 2 schriftelijk tentamen(met korte open vragen en enkele essayvragen)

Weging

Deeltoets 1: 50 %
Deeltoets 2: 50 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is twee uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd. Het hertentamen bestaat uit schriftelijk toetsen met korte open vragen en enkele essayvragen voor elke deeltoets apart .

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

 • Samenvattingen van colleges

 • proeftentamens

Literatuur

 • Black, J., A history of diplomacy (Londen 2010) 11-150.

 • Israel, J.I. The Dutch Republic.Iits rise, greatness and fall, 1477-1806 (Oxford 1995) 233-240, 254-262, 399-420, 465-499, 516-546, 595-609, 700-795, 797-862, 968-997, 1079-1097.

 • Bij aanvang het hoorcollege wordt aanvullende literatuur opgegeven

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Dr. M.A. Ebben

Opmerkingen

Geen