Studiegids

nl en

100 jaar kiesrecht. Feest voor de democratie?

Vak
2018-2019

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar.

Beschrijving

100 jaar kiesrecht. Feest voor de democratie?
In 1919 vond de invoering van het algemeen vrouwen- en mannenkiesrecht plaats. Toch lijkt een eeuw kiesrecht weinig aanleiding te geven tot feestvreugde. In dit college reflecteren we op de vraag waarom deze herdenking voor zo weinig opwinding lijkt te zorgen. Dit doen we door ruim honderd jaar politieke geschiedenis van Nederland te bestuderen. Daarbij richten we ons vooral op de kiezer en de opkomst. De rol van de kiezer is ingrijpend veranderd. Waar in de negentiende eeuw kiezen een privilege was, werd dat in 1917 opeens een plicht. Na het afschaffen van de opkomstplicht werd de gang naar de stembus meer vrijblijvend. De laatste decennia laten niet alleen een dalende opkomst zien, maar ook een toename van de zwevende kiezers.

We verrichten onderzoek door literatuur te bestuderen evenals relevante bronnen voor politiek historisch onderzoek in Nederland. Dankzij de opkomst van digital humanities kunnen we nu op andere manieren gebruik maken van bronnen zoals kranten en parlementaire handelingen. Dit levert nieuwe mogelijkheden op voor historisch onderzoek. In dit college leren we daar gebruik van te maken, maar we besteden ook aandacht aan archiefonderzoek.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw, en in het bijzonder voor de track Zeegeschiedenis: de relatie van de mens tot de oceanen, zeeën en rivieren.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht voor de politieke geschiedenis van Nederland in de 20ste en 21ste eeuw. Vaderlandse Geschiedenis**: primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis, en in het bijzonder bij de track Zeegeschiedenis: het gebruik van museale objecten voor historisch onderzoek.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 60 uur

 • Maken opdracht(en) : 40

 • Voorbereiding voor toetsing: nvt

 • Toetsing: nvt

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur): 156

 • Vrij aan te vullen onderdelen: nvt

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5,7,8

 • Entreetoets : nvt
  getoetste leerdoelen

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 7,8

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 7,8

 • Opdracht 1: formulerings onderzoeksvraag
  getoetste leerdoelen: 2,7,8

 • Opdracht 2 : literatuuronderzoek
  getoetste leerdoelen: 1,7,8

 • Opdracht 3 : bronnenonderzoek
  getoetste leerdoelen: 3,4,5,7,8

Weging

 • Werkstuk: 50 %

 • Entreetoets: nvt

 • Referaat: 10 %

 • Participatie: 20 %

 • Opdracht 1: 5 %

 • Opdracht 2: 5%

 • Opdracht 3: 10 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines opdrachten en werkstuk

 • mededelingen

 • literatuur

Literatuur

De literatuur wordt bekend gemaakt via blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. M.W.F. van der Steen

Opmerkingen