Studiegids

nl en

Humaniteit, humanitarisme en mensenrechten 1500-1900

Vak
2018-2019

Toegangseisen

De BSA-norm is behaald en beide Themacolleges zijn met een voldoende afgerond.

Beschrijving

In 1948 namen de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens aan. In internationaal recht geldt de UVRM sindsdien als een centraal referentiepunt ter bescherming van individuen tegen o.a. verschillende vormen van staatsgeweld. Ideeën over medemenselijkheid en humane politiek zijn echter al veel ouder. Niet voor niets komt de titel van de VN-verklaring grotendeelds overeen met haar voorloper uit de Franse Revolutie.

Sinds een aantal jaar is er een groeiende controverse rondom de vermeende universaliteit van mensenrechten. Critici wijzen erop dat het idee van mensenrechten zich in een specifiek Europese context ontwikkelde. Als zodanig zouden ze een eurocentrisch antwoord geven op wereldwijde problemen en andere culturele en religieuze tradities uitsluiten. Maar wat is die Europese context precies?

In dit werkcollege onderzoeken we de lange geschiedenis van mensenrechten in Europa. We kijken naar debatten over o.a. slavernij, legitiem vs. illegitiem geweld en interventiepolitiek tussen 1500 en 1900. Hoe reageerden Europeanen op nieuws over de vaak wrede behandeling van Amerikaanse Indianen door Spaanse conquistadores? Welke vormen van geweld werden wel en niet geaccepteerd tijdens de godsdienstoorlogen? Hoe inclusief was de Verklaring van de Rechten van de Mens en de Burger van 1789 in de praktijk? En hoe legitimeerden de Europese grootmachten van de negentiende eeuw hun interventies t.b.v. christelijke minderheden in het Osmaanse Rijk?

Daarnaast onderzoeken we of de kritiek van eurocentrisme terecht is en gaan we op zoek naar vergelijkbare politieke discoursen die niet in het Westen ontstonden. Op de achtergrond speelt een andere fundamentele vraag: Handelden mensen in 1900 humaner dan in 1500, zoals psycholoog Steven Pinker beweert?

Door verschillende casusen en algemene historiografische theorieën met elkaar te verbinden onderzoeken we bredere ontwikkelingen in denken over humaniteit en de rol van menselijkheid als legitimatie voor of begrenzing van politiek handelen. Zodoende sluit ‘Humaniteit, humanitarisme en mensenrechten 1500-1900’ aan bij het Kerncollege ‘Grenzen van de Macht’.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

De student kan:

 • 1) een gezamenlijke opdracht succesvol uitvoeren;

 • 2) een onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  b. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd;

 • 4) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij;
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 5) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 6) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Werkcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de plaatsing van de Europese geschiedenis van na 1500 in een mondiaal perspectief; in het bijzonder de ontwikkeling en rol van politieke instituties; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: voor Amerikaans exceptionalisme; de VS als multiculturele samenleving en de uitwerking daarvan in de historiografie, de intellectuele wisselwerking tussen de VS en Europa; in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het ontstaan van wereldomvattende netwerken die een steeds intensievere circulatie van mensen: dieren, gewassen, goederen en ideeën bewerkstelligen, en de centrale rol van de Europese expansie daarin vanaf circa 1500.

 • 7) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Algemene Geschiedenis: voor de bestudering van primaire bronnen en de relativiteit van nationaal gedefinieerde geschiedenissen; in het bijzonder bij de track Amerikaanse Geschiedenis: voor exceptionalisme; analyseren van historiografische en intellectuele debatten; en in het bijzonder bij de track Geschiedenis van de Europese Expansie en globalisering: voor het combineren van historiografische debatten met empirisch onderzoek in primaire bronnen en/of het verbinden van gescheiden historiografische tradities door middel van innovatieve vraagstelling.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 8) verwerft inzicht in de geschiedenis van mensenrechten en humaniteit als politieke legitimatie

 • 9) reflecteert kritisch op relevante theorievorming op het gebied van mensenrechten in historisch perspectief

 • 10) maakt kennis met vroegmoderne en moderne bronnen en krijgt inzicht in de wijze waarop historici deze verwerken in de literatuur.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 60 uur

 • Maken opdracht(en) : 40 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen literatuur): 155

 • Studiebegeleiding: 1 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (5.000-6.000 woorden gebaseerd op literatuur; exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie, voetnoten)
  getoetste leerdoelen: 2-4, 6-10

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 1, 3-4, 6-10

 • Participatie en Opdrachten
  getoetste leerdoelen: 1-2, 5, 6-10

Weging

 • Werkstuk: % 65

 • Mondelinge presentatie: % 20

 • Participatie en opdrachten: % 15

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van deopdrachten en het werkstuk geldt de deadline, zoals aangegeven in de corresponderende Blackboard cursus.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoals aangegeven in de corresponderende Blackboardcursus.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • communiceren deadlines opdrachten en werkstuk

 • aankondigingen

 • beschikbaar stellen van literatuur

Literatuur

Literatuur wordt aan het begin van de collegereeks bekend gemaakt op Blackboard.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

David de Boer

Opmerkingen

Geen