Studiegids

nl en

Kruistocht en Jihad

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

In de media horen we regelmatig de termen ‘kruistocht’ en ‘jihad’ – termen die beide hun oorsprong in de Middeleeuwen kennen. In deze collegereeks bestuderen we deze twee fenomenen vanuit een breed perspectief en vooral ook in relatie tot elkaar. Ten eerste kijken we naar de geschiedenis van de Europese kruistochtbeweging: we bestuderen de oorzaken, drijfveren, en het verloop ervan. Maar we kijken ook naar de ideologieën die erachter lagen: hoe ontwikkelden zich de ideeën over rechtvaardige, of zelfs ‘heilige’, oorlog? Ook voor het fenomeen jihad kijken we naar deze ontwikkelingen, en besteden we in het bijzonder aandacht aan hoe men in de Middeleeuwen dacht over het voeren van jihad tegen de kruisvaarders in het Nabije Oosten. Daarnaast is er aandacht voor de andere aspecten van de relaties tussen de Europese christenen en de lokale moslims. Er werd immers niet alleen gestreden. Hoe functioneerden de kruisvaardersstaten in hun Nabije Oosterse context? Ten slotte bestuderen we het na-middeleeuwse nachleben van de fenomenen kruistocht en jihad. Welke betekenis hechtte men in latere perioden – en in het heden – aan deze twee begrippen? Middels deze collegereeks krijgen studenten inzicht in de lange geschiedenis van kruistochten en jihad, evenals de manier waarop deze begrippen vandaag de dag nog steeds gebruikt dan wel misbruikt worden.

Leerdoelen

Algemene Leerdoelen

 • 1) De student kan relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken.

 • 2) De student kan kritisch reflecteren op kennis en inzichten neergelegd in vakwetenschappelijke literatuur.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 3) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Hoorcollege behoort;
  -bij de afstudeerrichting Middeleeuwse Geschiedenis: van de middeleeuwse grondslagen van de Europese geschiedenis; in het bijzonder van etniciteit, staatsvorming, internationale handel en scheepvaart, en contacten met de buiten-Europese wereld.

Leerdoelen, specifiek voor dit BA-Hoorcollege

De student:

 • 4) Heeft kennis opgedaan van de belangrijkste historische gebeurtenissen en ontwikkelingen rondom de middeleeuwse kruistochtbeweging.

 • 5) Heeft inzicht gekregen in de historische ontwikkeling van de fenomenen ‘kruistocht’ en ‘jihad’.

 • 6) Heeft inzicht gekregen in de latere vertogen die zich rond deze twee begrippen hebben ontwikkeld.

Rooster

Zie Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 2 uur p.w. x 13 uur = 26 uur

 • Voorbereiden college: 40 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 70 uur.

 • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Toetsing

Alle leerdoelen van het BA-Hoorcollege worden getoetst door middel van twee deeltoetsen:

 • Deeltoets 1 (schriftelijk tentamen met gesloten vragen en open vragen, waaronder enkele essayvragen, over ca. de helft van de literatuurlijst en de collegestof van de eerste zes colleges)

 • Deeltoets 2 (schriftelijk tentamen met gesloten vragen en open vragen, waaronder enkele essayvragen, over ca. de helft van de literatuurlijst en de collegestof van de laatste zeven colleges))

Weging

 • Deeltoets 1: 50 %

 • Deeltoets 2: 50 %

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Beide deeltoetsen kunnen worden herkanst.
De herkansing vindt plaats op één tentamenmoment, waarop beide deeltoetsen worden aangeboden. Voor het hertentamen is drie uur gereserveerd zodat, indien nodig, beide toetsen kunnen worden afgelegd.

De facultaire regels met betrekking tot deelname aan herkansingen zijn opgenomen in artikel 4.1 van de facultaire Onderwijs- en examenregeling (OER)

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van studiemateriaal

 • het beschikbaar stellen van praktische informatie over het vak

 • het beschikbaar stellen van PowerPoint-presentaties bij de hoorcolleges

Literatuur

 • S.J. Allen & E. Amt, The Crusades: A Reader, 2de editie (University of Toronto Press 2014).

 • Verdere literatuur wordt nader bepaald.

De voorgeschreven literatuur vormt samen met het in het hoorcollege behandelde materiaal de tentamenstof.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

J.M.C. van den Bent

Opmerkingen

n.v.t.