Studiegids

nl en

Uitzonderlijke vrijheid? Genderverhoudingen in de Nederlandse Republiek (1600-1800)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar.

Beschrijving

Bezoekers van de vroegmoderne Nederlandse Republiek merkten met enige verbazing op hoe vrij en zelfstandig Nederlandse vrouwen waren. Dergelijke beschrijvingen hebben lang het beeld van de vroegmoderne Nederlandse vrouw bepaald. Maar waren vrouwen wel zo vrij ten opzichte van de mannen in de Republiek? Recentere geschiedschrijving laat aan de hand van archivalia zien dat de realiteit complexer was dan vroegmodern drukwerk deed geloven.

In dit college leren we die geschiedschrijving over genderverhoudingen in Nederlandse Republiek kennen. Hierbij besteden we niet alleen aandacht aan onderzoek naar de hoogste sociale kringen, maar juist ook aan de positive van mensen die maar net of nauwelijks konden rondkomen. Studenten maken kennis met verschillende typen bronnen: de gedrukte reisbeschrijvingen, maar ook persoonlijke correspondentie en notariële akten in het Stadsarchief van Amsterdam. De vraag hoe historici dergelijke bronnen gebruiken om onderzoek te doen naar genderverhoudingen in de Nederlandse Republiek zal in dit college centraal staan. De studenten zullen hierna zelf een probleemgestuurd bronnenonderzoek uitvoeren.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  -bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: staatsvorming, identiteit, en politieke cultuur van Nederland en de Nederlandse overzeese gebieden vanaf de zestiende eeuw.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht voor:
  -bij de afstudeerrichting Vaderlandse Geschiedenis: primaire bronnen en diachrone nationale geschiedenis.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student:

 • 9) Verwerft inzicht in de geschiedenis van genderverhoudingen in de Nederlandse Republiek in de zeventiende en achttiende eeuw.

 • 10) Verwerft inzicht in de sociale verhoudingen in de Nederlandse Republiek

 • 11) Heeft vaardigheid in het zoeken en gebruiken van verschillende primaire bronnen.

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college en maken opdrachten: 66 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur, bronnenonderzoek en referaat): 190 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (6.000-7.000 woorden exclusief voorblad, inhoudsopgave, bibliografie en voetnoten; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 7-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 7-11

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 7-11

 • Opdrachten (Deelopdrachten/korte essays over de wetenschappelijke literatuur, bronnen en methodologie)
  getoetste leerdoelen: 7-11

Weging

 • Werkstuk: 65%

 • Referaat: 10%

 • Participatie: 10%

 • Opdrachten: 15%

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboardwordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines opdrachten en werkstuk

 • inleveren van tussentijdse opdrachten

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Literatuur

 • Literatuur wordt aan het begin van het college bekendgemaakt en via Blackboard en een collegeplank in de UB ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

dr. Suze Zijlstra

Opmerkingen

Geen