Studiegids

nl en

De regulering van diversiteit in vroegmoderne Europese rijken 1500-1800

Vak
2018-2019

Toegangseisen

De propedeuse is voltooid en beide BA2 Werkcolleges zijn met een voldoende afgerond, waarvan één in dezelfde richting als het BA3 Seminar.

Beschrijving

Hoe gingen Europese koloniale bestuurders om met een bevolking waarin verschillende etniciteiten en religies vertegenwoordigd waren? Mochten arbeiders bijvoorbeeld vrijelijk migreren binnen en naar een kolonie? En mochten vrouwen of (voormalige) slaven ook migreren? Deze cursus onderzoekt op welke manier Europese koloniale rijken hun overzeese diversiteit probeerden te controleren.

De vroegmoderne Europese expansie bracht voor koloniale bestuurders diverse uitdagingen met zich mee. Het proces van territoriale verovering en het opbouwen van koloniale rijken, betekende dat koloniale autoriteiten over een bevolking heersten die divers was op het gebied van etniciteit, religie, status en geslacht. In de kolonie leefden koloniale bestuurders in de nabijheid van de lokale bevolking, andere buitenlanders, en zowel vrije als onvrije arbeiders. Dit bracht uitdagingen met zich mee waarvoor bestuurders oplossingen moesten vinden .

Om de controle over deze diverse en mobiele samenleving te behouden, probeerden de wetgevers en bestuurders individuele en collectieve acties te beperken en te beheersen. Tegelijkertijd werd koloniale wetgeving ook ter discussie gesteld door (groepen van) individuen die probeerden de wetgeving te beïnvloeden. Op welke manier werd pluraliteit in koloniale rijken gemanaged? En hoe verschilde de ene Europese mogendheid van een andere?

Deze cursus stelt factoren van sociale controle, zoals regulering van mobiliteit, seksualiteit en arbeidsrelaties centraal. De implementatie en betwisting van regelgeving zal daarbij vanuit een mondiaal perspectief worden benaderd.

Studenten zullen werken met primaire bronnen. Bronnenkritiek zal daarbij een belangrijke rol in spelen. Het eindwerkstuk zal gebaseerd zijn op een probleemgerichte vraag en studenten moeten duidelijk laten zien hoe zij hun antwoorden ontlenen aan de primaire bronnen.

Leerdoelen

Algemene leerdoelen

 • 1) een wetenschappelijk onderzoek met een beperkte omvang opzetten en uitvoeren, en daarbij:
  a. relatief grote hoeveelheden informatie organiseren en verwerken;
  b. vakliteratuur zoeken, selecteren en ordenen;
  c. een wetenschappelijk debat analyseren;
  d. het eigen onderzoek in het wetenschappelijk debat plaatsen.

 • 2) een probleemgestuurd werkstuk schrijven en een referaat houden naar het format van de eerstejaars Themacolleges, en daarbij:
  a. een realistische planning hanteren;
  b. een probleemstelling en deelvragen formuleren;
  c. een beargumenteerde conclusie formuleren;
  d. feedback geven en ontvangen;
  e. aanwijzingen van de docent verwerken.

 • 3) reflecteren op de primaire bronnen waarop de literatuur is gebaseerd.

 • 4) bronnen selecteren en gebruiken voor eigen onderzoek.

 • 5) bronnen analyseren, in een historische context plaatsen en interpreteren.

 • 6) participeren in de discussies tijdens colleges.

Leerdoelen, specifiek voor de afstudeerrichting

 • 7) De student heeft kennis opgedaan van de afstudeerrichting(en) waartoe het BA-Seminar behoort, meer specifiek:
  -bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de verklaring van verschillen tussen groepen vanuit een vergelijkend (lokaal, regionaal of internationaal; klasse, gender, etniciteit en religie) en de rol van individuen, groepen, bedrijven en (internationale) organisaties (inclusief kerken) in processen van insluiting en uitsluiting vanaf ca. 1500 tot nu.

 • 8) De student heeft kennis van en inzicht in de kernbegrippen, de onderzoeksmethoden en –technieken van de afstudeerrichting, met speciale aandacht;
  -bij de afstudeerrichting Sociale Geschiedenis: voor de toepassing van sociaal-wetenschappelijke concepten en het verwerven van inzicht in de interactie in sociale processen op basis van onderzoek in kwalitatieve als kwantitatieve primaire bronnen.

Leerdoelen, specifiek voor dit college

De student kan:

 • 9) verschillende sociale controlemechanismen die ontwikkeld werden in de vroegmoderne rijken uitleggen.

 • 10) een positie innemen in de wetenschappelijk debatten over manumissie in de regering van diversiteit

 • 11) een onderzoek opzetten in het archief van een vroegmoderne koloniale overheid of semi-overheid

Rooster

Zie Rooster BA Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege met aanwezigheidsplicht
  Dit houdt in dat studenten bij alle werkcolleges aanwezig moeten zijn. Indien een student toch verhinderd is dient hij dit vooraf te melden aan de docent. De docent bepaalt vervolgens of, en zo ja, hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Als er specifieke beperkingen zijn bij een college dan maakt de docent dat aan het begin kenbaar. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt deze uitgesloten van deelname.

Studielast

Totale studielast 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen college: 24 uur

 • Voorbereiden college: 100 uur

 • Maken opdracht(en) : 26 uur

 • Schrijven werkstuk (inclusief bestuderen Literatuur en referaat): 130 uur

Toetsing

Toetsing

 • Werkstuk (ca. 7200 woorden, inclusief noten en bibliografie; probleemgestuurd werkstuk op basis van primair bronnenonderzoek)
  getoetste leerdoelen: 1-5, 9-11

 • Mondelinge presentatie
  getoetste leerdoelen: 3-5, 9-10

 • Participatie
  getoetste leerdoelen: 6, 10

 • Opdracht Onderzoeksopzet
  getoetste leerdoelen: 1, 7, 8, 11

Weging

 • Werkstuk: 60 %

 • Referaat: 15 %

 • Participatie: 10 %

 • Opdracht 1: 15 %

Het eindcijfer komt tot stand op basis van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers, met daarbij als aanvullende eis dat het werkstuk, het referaat, de participatie en de opdracht voldoende moet zijn.

Deadlines

Voor het inleveren van opdrachten en werkstukken gelden de deadlines zoals aangegeven in het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Herkansing

Het werkstuk kan worden herkanst. Hiervoor geldt de deadline zoasls aangegeven het desbetreffende collegeschema op Blackboard.

Nabespreking werkstuk

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het werkstuk plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • collegeschema

 • deadlines opdrachten en werkstuk

 • inleveren van opdrachten

 • inleveren van werkstuk

Literatuur

De verplichte literatuur zal minimaal 6 weken voor het begin van de seminar via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. E.A.R. Heijmans

Opmerkingen

Niet van toepassing.