Studiegids

nl en

Modern Chinees I sem1

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Dit college is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Chinastudies.

Voertaal

Nederlands en Engels

Beschrijving

Tijdens intensieve werkcolleges op dinsdag, donderdag en vrijdag leer je Mandarijn in kleine werkgroepen. Je leert ongeveer 700 woorden en zo’n 400 traditionele karakters (dus geen vereenvoudigde karakters!) schrijven, lezen, (uit)spreken en verstaan. Op maandag is er een gezamenlijke werkgroep ‘Grammatica van het Mandarijn’. Om de taal en de uitspraak (de tonen!) goed onder de knie te krijgen, krijg je in het eerste semester twee uur talenlab. Alle aangeboden colleges voor het vak Modern Chinees zijn verplicht. Je zult snel genoeg merken dat intensieve voorbereiding, aanwezigheid in de klas en het herhalen van de stof je alleen maar helpt de taal onder de knie te krijgen.

Leerdoelen

 • Spreken en verstaan: De student kan een eenvoudige conversatie voeren in het Mandarijn met een correcte uitspraak, beheersing van een elementaire woordenschat (ongeveer 700 woorden) en met gebruikmaking van de meest gebruikelijke zinsconstructies.

 • Lezen en schrijven: De student beheerst ongeveer 400 karakters in de traditionele, niet afgekorte vorm actief en passief, kan teksten in deze karakters opschrijven, oplezen en vertalen in goed Nederlands.

Rooster

In het eerste semester tien contacturen per week. Zie het het rooster op de website.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheidsplicht.

Studielast

Hele jaar: 25 EC * 28u = 700 uur

 • 1e semester
  colleges bijwonen: 10 uur werkgroepen per week, 12 weken per semester (12 × 10 uur = 120 uur )
  colleges voorbereiden: 14 uur voorbereiding per week (12 × 14 uur = 192 uur)
  colleges uitwerken: 3 uur per week (12 × 3 uur = 36 uur)
  2x toetsen leren: 2 × 18 uur = 36 uur

Toetsing

 • Deeltentamen – schriftelijk 25% – 3 ECTS (halverwege 1e semester)

 • Slottentamen – mondeling en schriftelijk 75% – 12 ECTS (einde 1e semester)
  Het slottentamen moet voldoende zijn om deel te kunnen nemen aan de colleges MCI in het tweede semester.
  De mondelinge en schriftelijke gedeeltes van het slottentamen kunnen niet los van elkaar herkanst worden. Het slottentamen moet voldoende zijn.
  Alleen bij een onvoldoende op een tentamen mag de student deelnemen aan de herkansing. Per tentamen is er één herkansingsgelegenheid.
  Verplichte aanwezigheid
  Alle colleges in deze cursus zijn werkgroepen, dus geen hoorcolleges. Voor het volgen van de werkgroepen geldt een aanwezigheidsplicht: het collegebezoek wordt door de docenten geregistreerd.
  Studenten mogen hoogstens zes colleges per semester missen. Wie een college moet missen, dient dit vooraf aan de coördinator (mw. Ans de Rooij) te melden. Wie meer dan zes maal per semester absent is geweest, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel tentamen doen.
  Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de studiecoördinator, mw. drs. A.B. Amir.
  N.B.: Voor studenten met een hoofdvak anders dan sinologie is vanwege de aanwezigheidsplicht het volgen van de reguliere eerstejaars taalverwervingcolleges in het algemeen niet mogelijk.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Ja. Ga voor aanmelden naar Blackboard. Klik vervolgens op: Courses > Faculteit der Geesteswetenschappen > Chinastudies > 2018-2019 > Registreer/Enroll.

Literatuur

Gehele jaar:

 • J. Wiedenhof, Grammatica van het Mandarijn. Amsterdam: Bulaaq 4e herziene druk, 2015

 • Syllabus: Ans de Rooij, Wang Ying-ting, Belangrijke woordenlijst bij Integrated Chinese third edition. Leiden: Sinologisch Instituut (2018), via Blackboard worden de verkoopgegevens bekend gemaakt

Eerste semester

 • J. Wiedenhof, De uitspraak van het Mandarijn in 101 oefeningen. Amsterdam: Bulaaq 3e herziene druk, 2015
  Tao-chung Yao en Yuehua Liu, Integrated Chinese. Level 1, Part 1 (LET OP: third edition). Boston: Cheng & Tsui:

 • Textbook (Traditional character) ISBN: 9780887276392

 • Workbook (Traditional character) ISBN: 9780887277337

 • Character Workbook (Simplified & Traditional character) ISBN: 9780887276484

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.

Contact

Bij de coördinator: mw. Ans de Rooij.

Opmerkingen