Studiegids

nl en

Begin of afronding MA thesis JNM

Vak
2018-2019

Beschrijving

In november (voor de september-instromers), respectievelijk in februari (voor de februari-instromers) bieden JNM-docenten tijdens een kick-off bijeenkomst een beperkt aantal scriptie-onderwerpen aan waarop studenten kunnen intekenen. De scriptiebegeleiding is georganiseerd als een vak waarvoor - na deze bijeenkomst - een reeks colleges wordt georganiseerd over thema’s als de onderzoeksvraag, de theorie, onderzoeksmethoden en de academische schrijfstijl. Daarnaast zijn er scriptie-inhoudelijke bijeenkomsten waarin je met je scriptiegroep en scriptiebegeleider je in het onderwerp inleest en werkt aan de afzonderlijke delen van de scriptie. Het rooster van deze bijeenkomsten wordt tijdens de kick-off bijeenkomst bekend gemaakt en sluit zoveel mogelijk aan op de dagen dat je toch al voor andere vakken in Leiden bent.
Belangrijk moment in het scriptietraject is de presentatie van het onderzoeksplan met een schriftelijk werkstuk en een mondelinge presentatie. Dat is voor september-instromers eind januari en voor februari-instromers eind juni. Dit tussentijds werkstuk maakt 40% uit van het scriptiecijfer. September-instromers ronden de scriptie af in augustus, februari-instromers in januari. Scripties worden inhoudelijk begeleid door een gepromoveerde kerndocent. De beoordeling vindt altijd plaats door de begeleider plus een tweede docent via het facultaire scriptiebeoordelingssysteem. De scriptiebegeleider is tevens de stagebegeleider.

Onderwijsvorm

  • Scriptie plus werkcolleges

Toetsing

Het cijfer voor de uitgebreide probleemstelling en literatuuronderzoek maakt 40 procent uit van het eindcijfer voor de scriptie. Wanneer de opzet met een onvoldoende (lager dan 5,5) wordt beoordeeld, moet de student herkansen.

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten van de MA-specialisatie Journalistiek en Nieuwe Media

Leerdoelen

Kennis en inzicht
Afhankelijk van het gekozen tutorial worden kennis en inzichten uit de gevolgde mastercolleges verder verdiept. De student krijgt diepgaande kennis op het onderzoeksgebied en state-of-the-art onderzoekstechnieken van het vakgebied van de tutor. De tutorials vormen het theoretische en inhoudelijke vertrekpunt voor de onderzoeksstage en de masterthesis.

Toepassen kennis en inzicht
Is in staat zelfstandig een onderzoeksvraag en -plan te formuleren en kennis en inzicht toe te passen binnen het onderzoeksprogramma van de tutor. De student kan zelfstandig literatuuronderzoek en corpusonderzoek verrichten en een eigen analysemethode opstellen en toepassen.

Oordeelsvorming
Is in staat om een oordeel over de onderzoeksresultaten te formuleren in het licht van zowel de theoretische vakdiscussies als de professionele praktijk.

Communicatie
Is in staat om conclusies, alsmede de kennis en beweegredenen die hieraan ten grondslag liggen, duidelijk en ondubbelzinnig in een masterthesis over te brengen op een publiek van specialisten.

Leervaardigheden
Bezit de leervaardigheden die hem of haar in staat stellen een vervolgstudie aan te gaan met een autonoom karakter.

Literatuur

Zie de verschillende tutorials.

Rooster

Zie tutorials

Informatie

Bij de diverse docenten.
Blackboard