Studiegids

nl en

Academisch schrijven, Taalvaardigheid III

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Om dit vak te kunnen volgen moet de student alle onderdelen van Taalvaardigheid II hebben afgerond, of een gelijkwaardig niveau hebben. Dit ter beoordeling van de docent.
Dit college is bedoeld voor studenten Nederlandkunde en uitwisselingsstudenten Neerlandistiek. Overige studenten die het Nederlands niet als moedertaal hebben, kunnen na overleg met de studiecoördinator en de docent worden toegelaten als er voldoende plaats is. Neem contact op met de studiecoördinator. Studenten met Nederlands als moedertaal of een vergelijkbaar niveau worden niet toegelaten.

Beschrijving

Dit college bereidt studenten voor op het schrijven van hun BA-werkstuk. Tijdens de colleges concentreren we ons op het samenvatten en verwerken van wetenschappelijke literatuur. Wat wordt er van je verwacht en hoe pak je zoiets aan? Je schrijft gedurende het semester drie stukken op je eigen vakgebied. Ter ondersteuning van de schrijfvaardigheid en om je Nederlands te verbeteren, wordt aandacht besteed aan grammatica en woordenschat. De woordenschat wordt uitgebreid met onder andere vaste combinaties (bijv. werkwoorden met vaste voorzetsels) en spreekwoorden en gezegden. Je werkt aan de opbouw van productieve woordenschat door te oefenen met een selectie uit de meest frequente woorden van het Nederlands.

Leerdoelen

Doel van het college is in de eerste plaats de studenten voor te bereiden op het schrijven van hun BA-werkstuk

 • Studenten kunnen zelfstandig wetenschappelijke artikelen bestuderen en daarover vragen beantwoorden.

 • Studenten kunnen een wetenschappelijk artikel op hun vakgebied beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid, en dat artikel helder verwerken voor een niet gespecialiseerd publiek.

 • Studenten kunnen lexicaal gevarieerd Nederlands gebruiken met een gering aantal fouten.

 • Studenten kunnen met gebruikmaking van grammatica’s en stijlgids hun eigen en andermans schrijfwerk verbeteren.
  In termen van het Europees Referentiekader wordt toegewerkt naar niveau B2/C1.

Rooster

Zie Rooster BA Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

 • Werkcollege – aanwezigheid is verplicht

 • Zelfstudie

Studielast

De totale studielast van dit college is 140 uur

 • bijeenkomsten van 2 uur 26 uur

 • voorbereiding colleges ongeveer 4 uur per week 48 uur

 • schrijven stukken 20

 • voorbereiding toetsen 46 uur

Toetsing

 • Twee van de drie geschreven stukken worden beoordeeld op inhoud, opbouw en het Nederlands (ieder 20%)

 • Twee schriftelijke woordenschattoetsen (ieder 15%). De eerste toets wordt halverwege het semester afgenomen, de tweede na afloop ervan.

 • Onvoorbereid schrijven van een stuk. Hierbij wordt inhoud, opbouw en het Nederlands beoordeeld. Bij dit tentamen mogen grammatica’s en woordenboeken worden gebruikt. Dit tentamen wordt afgenomen op de computer. (20%).

 • Huiswerk productieve woordenschat op tijd en voldoende ingeleverd (10%)
  De beide woordenschattoetsen moeten voldoende zijn (minimaal 5,5. Bij een onvoldoende eindresultaat overlegt de docent met de student over herkansingen. Dit hangt af van de onderdelen die onvoldoende zijn.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het verstrekken van een uitgebreide collegebeschrijving;

 • het op de hoogte houden van studenten van lopende zaken;

 • het verstrekken van studiemateriaal;

 • het inleveren van huiswerk.

Literatuur

 • Syllabus Taalvaardigheid III beschikbaar via Blackboard

 • B. de Boer en B. Lijmbach, De spijker op de kop, Nederlandse uitdrukkingen voor anderstaligen. (uitgeverij Coutinho. editie maakt niet uit)

 • A.F. Florijn, J.A. Lalleman en J.H. Maureau, De Regels van het Nederlands: Grammatica voor anderstaligen (Groningen, 2004). Dit boek wordt alleen gebruikt als naslagwerk.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over uSis is te vinden op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Mw. L.M. Winkelmolen

Voor algemene en administratieve vragen kun je je wenden tot: Onderwijsadministratie van Eyckhof