Studiegids

nl en

Analyse van Nederland in moderne films, Cultuurwetenschap I

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Deze cursus is voor studenten van wie de moedertaal niet Nederlands is. De colleges worden gegeven op niveau A2/B1 van het ERK.

Beschrijving

Dit is geen college over film. Diverse Nederlandse films vormen wel het startpunt om de Nederlandse samenleving en cultuur te bestuderen. De onderwerpen zijn actueel en divers: we bestuderen bijvoorbeeld de multiculturele samenleving, religie, de Tweede Wereldoorlog en de omgang met het vaderlandse verleden. Centrale vragen zijn: hoe wordt dit onderwerp in films gerepresenteerd? Wat laat de film zien en wat niet? Zijn er andere visies en wat zegt dat over de Nederlandse samenleving?
We zullen een vergelijking maken tussen verschillende films, maar ook andere bronnen gebruiken.
Studenten bekijken vooraf thuis de films, lezen teksten en maken opdrachten. In de les worden deze besproken. Twee grotere opdrachten worden becijferd.
Als afsluiting kiest iedere student één thema uit en schrijft daarover een werkstuk van 2500 woorden. Gedurende het semester bespreken we ook het schrijven van dit werkstuk. We bespreken vragen als: hoe stel je een goede vraag? wat zijn goede bronnen en hoe vind je ze? hoe maak je goede noten en titelbeschrijvingen? Verschillende opdrachten bereiden voor op het schrijven van het eindwerkstuk.

Leerdoelen

De student die dit college heeft afgerond, heeft:

 • kennis van die onderwerpen van de Nederlandse cultuur en samenleving die in dit college aan de orde zijn gekomen.

 • basiskennis van de theorie van representatie.

 • basiskennis van de kernbegrippen, het apparaat, de onderzoeksmethoden en -technieken van cultuurgeschiedenis.

De student kan:

 • kritisch reflecteren op representaties in Nederlandse films

 • relevante vakliteratuur vinden

 • gegevens uit de vakliteratuur selecteren en ordenen

 • kritisch reflecteren op kennis en inzichten in de vakwetenschappelijke literatuur

 • een probleemstelling en deelvragen formuleren

 • een beargumenteerde conclusie formuleren

 • samenwerken aan opdrachten

 • feedback geven, ontvangen en verwerken

 • een werkstuk van 2500 woorden schrijven in het Nederlands volgens de voorgeschreven richtlijnen.

Rooster

Raadpleeg het rooster van Nederlandkunde/Dutch Studies

Onderwijsvorm

 • Werkcollege, aanwezigheid is verplicht. Studenten die afwezig zijn, kunnen een vervangende opdracht krijgen. Meer dan twee absenties leidt tot uitsluiting van verdere deelname aan het college.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen college: 13 x 2 = 26 uur

 • Voorbereiden college (film kijken, literatuur bestuderen en opdrachten maken): 12 x 6 uur = 74 uur

 • Afsluitend werkstuk: 40 uur

Toetsing

Toetsing

Het cijfer van het werkcollege wordt gegeven op basis van twee opdrachten en het werkstuk; het cijfer voor werkstuk moet minimaal ee 6 zijn.
Aanwezigheid en opdrachten: ‘aan verplichting voldaan’
Dit college geldt als aanvullende bsa-eis.

Weging

 • twee tussentijdse opdrachten: 25% elk

 • werkstuk: 50%

Herkansing

 • er is een herkansing mogelijk voor het werkstuk.

Nabespreking

De opdrachten en het werkstuk zullen individueel besproken worden, binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Het materiaal wordt later via Blackboard bekend gemaakt.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Raadpleeg de uSis-website voor instructie.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke vragen kunnen studenten contact opnemen met de docent L. Winkelmolen
Algemene vragen kunnen beantwoord worden door de studiecoördinator, mw. I. Zagar
Voor administratieve vragen, bijv. bij problemen over de inschrijven in uSis, kunnen studenten zich wenden tot Onderwijsadministratie Van Eyckhof.

Opmerkingen

N.v.t.