Studiegids

nl en

Programmeermethoden NA

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Tijdens het college Programmeermethoden NA zal de programmeertaal Python uitgebreid, maar niet geheel, worden behandeld. Naast het leren programmeren in een concrete programmeertaal wordt er aandacht besteed aan het opstellen van algoritmen, zoals bijvoorbeeld sorteeralgoritmen, en aan principes uit de software engineering. In het laatste deel van de collegereeks bekijken we het gebruik van Python in een wetenschappelijke
context: het doen van numeriek rekenwerk, dataverwerking en analyse, en het maken van plots van hoge kwaliteit. Het vak heeft voor ogen elke student de basisbeginselen en concepten van programmeren mee te geven, waaronder een ‘working knowledge’ van Python. Een student die dit vak behaald heeft zal dan in zijn verdere studieloopbaan eigen ontwikkelde computerprogramma’s Python of een andere taal kunnen gebruiken tijdens onderwijs of onderzoek.

Leerdoelen

Na afloop van dit college is de student in staat om:

 • eenvoudige programma's op te stellen in een imperatieve programmeertaal (Python);

 • om te gaan met UNIX-systemen en Python-ontwikkelomgevingen;

 • een aantal eenvoudige algoritmen (waaronder sorteeralgoritmen) uit te leggen en te reproduceren;

 • problemen en bedachte oplossingen te vertalen naar een Python-code;

 • programma's overzichtelijk en gestructureerd op te stellen;

 • te werken met datastructuren zoals lijsten, dictionaries en arrays;

 • de basisprincipes van object georienteerd programmeren te omschrijven en zelf een klasse te schrijven;

 • Python te gebruiken voor het uitvoeren van numeriek rekenwerk met hulp van NumPy;

 • Python te gebruiken voor het inlezen en wegschrijven van bestanden;

 • Python te gebruiken om nette plots te maken aan de hand van berekende en/of experimenteel bepaalde resultaten, met behulp van NumPy en matplotlib;

 • uitbreidingen (modules) te gebruiken die zijn ontwikkeld door anderen.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege (2 uur per week), werkcollege (2 uur per week), programmeeropdrachten en zelfstudie.

Toetsing

Schriftelijk tentamen; dit bepaalt twee derde van het eindcijfer. Een derde van het eindcijfer wordt bepaald door het programmeerwerk,
bestaande uit drie programmeeropgaven; hier wordt het gemiddelde van genomen. Beide (tentamen en programmeerpracticum) moeten voldoende (>=
5.5) zijn.

Blackboard

Alle relevante literatuur en informatie voor het vak Programmeermethoden NA zijn te vinden in Blackboard. Dit omvat het collegedictaat, alle
slides van de hoorcolleges, materiaal voor de werkcolleges, oude tentamens, uitwerkingen van oude tentamens en de programmeeropdrachten.

Literatuur

Collegedictaat en verschillende handouts, zie Blackboard.

Contact

Onderwijscoördinator Informatica, Riet Derogee