Studiegids

nl en

Metafysica

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaars bachelorstudenten Filosofie die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Inleiding in de geschiedenis en systematiek van enkele kernbegrippen uit de Westerse metafysica, waaronder ding en eigenschap, realisme en idealisme, noodzaak en contingentie, lichaam en geest, oorzaak en gevolg, ruimte en tijd.

Leerdoelen

Doelstelling

Studenten verwerven basiskennis van de geschiedenis en systematiek van enkele kernbegrippen uit de westerse metafysica, waaronder ding en eigenschap, noodzaak en contingentie, lichaam en geest, oorzaak en gevolg, ruimte en tijd. Studenten verwerven inzicht in de historische en systematische samenhang tussen metafysische en wetenschappelijke vragen. Studenten oefenen zich in het schrijven van korte, betogende filosofische analyses.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de geschiedenis van de metafysica, met nadruk op Aristoteles, Descartes, Kant en Rorty;

 • de ontwikkeling van de metafysica opgevat als categoriale analyse en de samenhang tussen ontologie en epistemologie;

 • de relatie van de metafysica tot andere wetenschappelijke disciplines.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • kernbegrippen van de metafysica te hanteren in woord en geschrift;

 • zelfstandig kritisch na te denken over mogelijkheid en zin van de metafysica;

 • een kort filosofisch essay te schrijven aan de hand van een specifieke opdracht.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2018-2019

 • Filosofie, BA1 – BA Plus-traject

Onderwijsvorm

 • Gecombineerd hoor- en werkcollege (2 uur)

 • Tutorial (2 uur)

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 EC x 28 uur =140 uur

 • Bijwonen colleges (13 × 2 uur): 26 uur

 • Bijwonen tutorials (13 × 2 uur): 26 uur

 • Bestuderen literatuur: 40 uur

 • Maken van huiswerkopdrachten (5 × 4 uur): 20 uur

 • Midterm paper: 12 uur

 • Eindpaper: 16 uur

Toetsing

Toetsing

 • Huiswerk in de vorm van opdrachten (10%)

 • Mid-term paper (40%)

 • Eindpaper (50%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen, waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit één toets, bestaande uit een paper. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers.

Voldoende aanwezigheid bij colleges en tutorials is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing. Studenten die de eerste tentamengelegenheid met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van verplichte literatuur

 • huiswerkopdrachten

 • take home en paperopdrachten

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Een reader met alle verplichte literatuur wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dhr. Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen

Niet van toepassing.