Studiegids

nl en

Thoreau en de wildernis

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor bachelorstudenten Filosofie die de propedeuse hebben behaald, alsmede ten minste 10 EC van de verplichte onderdelen van het tweede jaar, waaronder:

 • Philosophy of Mind of Concepts of Selfhood

Beschrijving

Belastingontduiker, libertariër, romanticus, abolitionist en stoïsche kluizenaar: Henry David Thoreau (1817-1862) nam veel gedaantes aan. In de Verenigde Staten geniet hij vooral een cultstatus als vooraanstaand filosoof en auteur van het invloedrijke politieke traktaat On the Duty of Civil Disobiendence (1849) en zijn fameuze boek Walden, or, Life in the Woods (1854). Vlak voor zijn overlijden legt Thoreau de laatste hand aan zijn essay Walking, wat een bondige samenvatting vormt van zijn natuurfilosofie. Hoewel de titel anders doet vermoeden, werpt Thoreau zich hierin op als woordvoerder van de natuur: ‘I wish to speak a word for Nature’. In Thoreau’s essay tekent zich een omslag af in onze waardering van de wildernis. Voorheen koesterde de mens vooral vijandige gevoelens en angst richting deze ongerepte ruigtes buiten de beschaafde wereld. Wildernis stond synoniem voor nutteloos onland. In zijn natuurfilosofie plaatst Thoreau de ‘wilde natuur’ juist op een voetstuk. De woestenijen die ooit zo waardeloos leken verschijnen nu als paradijselijke plaatsen. Hiermee is Thoreau een wegbereider voor de hedendaagse natuurbeleving.

In deze collegereeks lezen we gezamenlijk het essay Walking en bestuderen enkele fragmenten uit andere essays en boeken van Thoreau’s hand. Ook zal er aandacht zijn voor de invloed van tijdsgenoten op zijn denken, waaronder Alexander von Humboldt, Ralph Waldo Emerson, John Muir en Charles Darwin. Hierbij zal de Leitfrage telkens zijn: wat verstaan we eigenlijk onder ‘natuur’? Walking biedt ons niet alleen de mogelijkheid stil te staan bij de filosofie achter het negentiende-eeuwse natuurbegrip maar ook om oog te krijgen voor de doorwerking van dit denken op onze hedendaagse kijk op natuur. Tot slot nodigt de natuurfilosofie van Thoreau ons uit om na te denken over een filosofische revisie van het natuurbegrip.

Leerdoelen

Doelstellingen

De collegereeks heeft tot doel de student inzicht te geven in de natuurfilosofie van Henry David Thoreau. Dit inzicht wordt opgedaan door het bestuderen van het essay Walking en passages uit andere essays en boeken van zijn hand. Daarbij beoogt de reeks de student te oefenen in het zorgvuldig lezen en bestuderen van een filosofische tekst en deze te relateren aan de hedendaagse discussies omtrent de definitie van natuur, natuurbeheer en natuurbeleving.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • De natuurfilosofie van Thoreau, met name aan de hand van het essay Walking;

 • De omslag in de waardering van natuur in de negentiende-eeuwse filosofie;

 • Hoe het negentiende-eeuwse natuurbegrip zijn stempel drukt op het hedendaagse natuurbeheer en natuurbeleving in de Verenigde Staten en Nederland;

 • De verschillende interpretaties en thematiek in het essay Walking.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • Kritische vragen te formuleren naar aanleiding van het essay Walking;

 • Een paper opzet te schrijven onder begeleiding van de docent;

 • Een beargumenteerd betoog te schrijven waarbij Thoreau’s natuurfilosofie geconfronteerd wordt met een hedendaagse discussies op het gebied van natuur.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2018-2019

 • Filosofie, BA3 – BA Plus-traject of Standaardtraject

Zie: BA Philosophy: Global and Comparative Perspectives

 • Philosophy, BA3 - Global and Comparative Perspectives

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur

 • Bijwonen colleges (13 x 3 uur) = 39 uur

 • Bestuderen literatuur: 84 uur

 • Voorbereiden referaat: 20 uur

 • Schrijven abstract van paper: 37 uur

 • Schrijven paper: 100 uur

Toetsing

Toetsing

 • Referaat (20%)

 • Abstract eindpaper (10%)

 • Eindpaper (70 %)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Voldoende aanwezigheid (niet meer dan twee colleges missen) en deelname aan het college, en praktische opdrachten ter voorbereiding op de colleges zijn echter een noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan het tentamen.

Herkansing

Voor de cursus wordt één herkansing aangeboden, bestaande uit een herschreven eindpaper. Het cijfer voor het herschreven eindpaper vervangt alle eerder behaalde deelcijfers. Een student die niet aan de aanwezigheid, deelname en het referaat heeft voldaan heeft geen toegang tot het hertentamen. Een voldoende eindresultaat voor de cursus kan niet worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Beschikbaar stellen van literatuur

 • Aankondigingen

 • Opdrachten

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.

Literatuur

 • Henry David Thoreau, ‘Walking’, in The Atlantic (juni 1862) (gratis online te verkrijgen).

 • Overige literatuur zal op Blackboard worden geplaatst.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Norbert Peeters

Opmerkingen

Niet van toepassing.