Studiegids

nl en

Kripke's Naming and Necessity

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor bachelorstudenten Filosofie die de propedeuse hebben behaald, alsmede ten minste 10 EC van de verplichte onderdelen van het tweede jaar, waaronder:

 • Wetenschapsfilosofie

 • Taalfilosofie

Beschrijving

Saul Kripke’s tekst, Naming and Necessity (1972), is van bepalende invloed op de hedendaagse taalfilosofie, metafysica en filosofie van de geest. De standpunten die Kripke verdedigt in deze tekst zijn nu door velen filosofen aangenomen. Kripke gaat het debat aan met onder andere Frege, Russell, Quine en Lewis. Kripke’s argumentatie in Naming and Necessity is filosofie op z’n helderst en scherpst. Hoe verwijzen woorden naar objecten in de wereld? Wat kunnen we concluderen uit gedachte-experimenten? Wat is de relatie tussen lichaam en geest? Wat is de verwijzing van ‘Sherlock Holmes’? Dit zijn de soort van vraagstukken waar we ons over zullen buigen. We gaan niet alleen Kripke’s geroemde tekst, Naming and Necessity (1972), zeer grondig lezen, we bestuderen ook verscheidene belangrijke essays die kritisch worden besproken door Kripke. Zo lezen we mogelijk essays van Bertrand Russell, John Searle, Keith Donnellan, W. V. O. Quine en David Lewis. Daarnaast lezen we ook nog een aantal latere essays van Kripke, waarin de standpunten van Naming and Necessity verder worden uitgediept en verdedigd. Zo krijgen we een grondige en volledige grip op Kripke’s zeer invloedrijke ideeën.

Leerdoelen

Doelstellingen

Studenten krijgen een gedegen kennis over een aantal belangrijke onderwerpen, waaronder rigide verwijzers, de relatie tussen modaliteit en betekenis, de mogelijkheid van noodzakelijke a priori waarheden, de argumentatieve rol van gedachte-experimenten, externalisme over betekenis, de ontologie van niet-bestaande objecten, en het ondersheid tussen semantiek en pragmatiek. Studenten worden in staat gesteld zelf een onderbouwde mening te verwerven over deze en andere onderwerpen. Tevens zullen studenten hun filosofische denk-, lees- en schrijfvaardigheden oefenen.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • Kripke’s meest invloedrijke werk Naming and Necessity en enkele van zijn latere essays;

 • enkele klassieke teksten van Russell, Quine, Lewis, Searle en Donnellan;

 • de posities en argumenten in hedendaagse discussies omtrent Naming and Necessity.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • complexe hedendaagse filosofische teksten te lezen, analyseren en bespreken;

 • het specifieke technische vocabulaire van de hedendaagse analytische filosofie te begrijpen en gebruiken;

 • filosofische teksten te plaatsen in hun filosofische context;

 • korte argumentatieve essays te schrijven.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2018-2019

 • Filosofie, BA3 – BA Plus-traject of Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen werkcolleges (13 x 3 uur): 39 uur

 • Voorbereiden werkcolleges (lezen en schrijven van samenvatting): 96 uur

 • Schrijven van papers (inclusief bestuderen van literatuur): 145 uur

Toetsing

Toetsing

 • wekelijkse samenvattingen ingeleverd (voorwaarde voor toelating tot cursusafronding)

 • peer-review op het werk van medestudent (voorwaarde voor toelating tot cursusafronding)

 • twee korte argumentatieve papers

Voldoende aanwezigheid bij de werkcolleges en een adequate voorbereiding voorbereiding voor de werkcolleges is een voorwaarde voor deelname aan de cursusafronding.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen (papers), waarbij het resultaat van een deeltoets onvoldoende kan zijn.

 • Midterm paper: 50%

 • Eindpaper: 50%

Herkansing

Herkansingen voor de afzonderlijke deeltentamens worden niet aangeboden. De herkansing bestaat uit het gedeeltelijk herschrijven van één van de korte papers. Het resultaat van de herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers (100% van het eindresultaat).

Voldoende aanwezigheid bij de werkcolleges en een adequate voorbereiding voorbereiding voor de werkcolleges is een voorwaarde voor deelname aan de herkansing. Studenten die beide korte papers met een voldoende hebben afgesloten kunnen niet deelnemen aan de herkansing.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het indienen van de wekelijkse samenvattingen

 • het indienen van de twee essays

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

Verplichte literatuur

 • Kripke, S. A. (1981), Naming and Necessity. Oxford: Wiley-Blackwell. ISBN: 978-0-631-12801-4.

 • Overige verplichte literatuur wordt op Blackboard beschikbaar gesteld.

Optionele literatuur

 • Kripke, S. A. (2011). Philosophical Troubles: Collected Papers Vol I. New York: Oxford University Press.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. Martin Lipman

Opmerkingen

Geen.