Studiegids

nl en

Emmanuel Levinas: ethiek en alteriteit

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor bachelorstudenten Filosofie die de propedeuse hebben behaald, en ten minste 10 EC van de verplichte onderdelen uit het tweede jaar, waaronder:

 • Philosophy of Mind of Concepts of Selfhood

Beschrijving

Emmanuel Levinas is van mening dat de ethiek geboren wordt in de ontmoeting met de andere persoon en dat deze ontmoeting zogenaamde ‘eerste filosofie’ betekent. Voor hem gaat het recht doen aan de andere persoon vooraf aan het zoeken naar waarheid. Deze cursus onderzoekt Levinas’s beroemde ‘Ethiek van Alteriteit’. We zullen ons richten op de ontwikkeling het gedachtengoed van Levinas. Daarnaast zullen we zijn relatie tot tot fenomenologie, ontologie, rationaliteit en metafysica onderzoeken. Verder zullen we aandacht besteden hoe Levinas zich verhoudt tot de geschiedenis van de filosofie en tot Heidegger en Hegel in het bijzonder.

Leerdoelen

Doelstellingen

Het doel van deze cursus is om studenten niet alleen inzicht te geven in het denken vanLevinas, maar hen ook in staat te stellen om dit denken te plaatsen in de bredere geschiedenis van de filosofie.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • De fenomenologische traditie;

 • De plaats van Levinas binnen de geschiedenis van de filosofie;

 • Centrale vragen en begrippen in het gedachtengoed van Levinas.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • Het werk van Levinas zelfstandig te bestuderen;

 • Het belang en de plaats van Levinas in de geschiedenis van de filosofie te duiden;

 • Het denken van Levinas zowel schriftelijk als mondeling te analyseren.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2018-2019

 • Filosofie, BA3 – BA Plus-traject of Standaardtraject

Zie: BA Philosophy: Global and Comparative Perspectives

 • Philosophy, BA3 - Global and Comparative Perspectives

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast: 10 EC x 28 uur = 280 uur.

 • Bijwonen colleges: (13 x 3 uur): 39 uur

 • Bestuderen literatuur: 162 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 59 uur

 • Schrijven paper: 20 uur

Toetsing

Toetsing

 • Midterm paper

 • Onderzoekspaper

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen:

 • Midterm paper: 35 % van het eindcijfer

 • Onderzoekspaper: 65% van het eindcijfer

Herkansing

De herkansing bestaat uit een verlengd onderzoekspaper. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer. Een voldoende eindresultaat voor de cursus kan niet worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Verspreiding literatuur

 • Communicatie

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Levinas, E.Totality and Infinity. Translated by Lingis, A. Duquesne University press, 1969.

 • Levinas, E. Otherwise than Being or Beyond Essence. Translated by Lingis, A. Duquesne University Press, 1981.

Het wordt studenten aangemoedigd om tevens de originele Franse teksten te raadplegen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. R. Uljée

Opmerkingen

Niet van toepassing.