Studiegids

nl en

Philosophy of Mind

Vak
2018-2019

Toegangseisen

 • BA-studenten Filosofie: Propedeuse (geheel of grotendeels) afgerond, toegelaten tot tweede jaar.

 • Keuzevakstudenten en contractstudenten dienen te beschikken over voldoende kennis van de filosofie op inleidend niveau.

Beschrijving

Na een overzicht van het ontstaan van het lichaam/geest-probleem en van de belangrijk¬ste stromingen in de 20e-eeuwse filosofie van de psychologie, gaat het college specifiek in op een aantal centrale thema's: intentionaliteit, mentale software, neurale netwerken, neo-Cartesianisme, situated cognition, theory of mind, evolutionaire psychologie en cognitieve archeologie, plasticiteit en bewustzijn.

Leerdoelen

Doelstellingen

Studenten maken kennis met de achtergrond van het lichaam/geest-probleem en met de belangrijk¬ste stromingen in de 20e-eeuwse filosofie van de psychologie, gaat het college specifiek in op vijf centrale thema's: intentionaliteit, reductionisme, bewustzijn, evolutie en plasticiteit. Studenten oefenen zich in het schrijven van korte, betogende papers op het gebied van de philosophy of mind.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • de hoofdlijnen van materialisme, behaviourisme, functionalisme, computationalisme, eliminativisme, neurale netwerktheorie, situated cognition en extended mind, alsmede van de voornaamste problemen met deze theorieën;

 • kernbegrippen in de hedendaagse filosofie van de geest, waaronder interactionisme, behaviourisme, functionalisme, computationalisme, Turing machine, eliminativisme, neurale netwerken, intentionaliteit, mentale representatie, language of thought, superveniëntie, token- en type-fysicalisme, meervoudige realiseerbaarheid, homunculus fallacy, epifenomenalisme, qualia, P- en A-bewustzijn, internalisme en externalisme, extended mind, Theory of Mind, sociaal-constructivisme;

 • enkele van de voornaamste problemen en actuele standpunten inzake intentionaliteit, reductionisme, bewustzijn, evolutionaire psychologie en plasticiteit.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • zelfstandig geavanceerde literatuur op het grensvlak van psychologie en filosofie te bestuderen;

 • in eigen woorden een betogende schriftelijke uiteenzetting te geven van centrale problemen en theorieën in de hedendaagse filosofie van de geest.

Rooster

Zie: BA Filosofie

 • Filosofie, BA2 – BA Plus-traject

 • Filosofie, BA2 – Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Schriftelijk eindtentamen: 3 uur

 • Bijwonen colleges: 13 x 3 = 39 uur

 • Bestuderen literatuur: 82 uur

 • Midterm essay: 16 uur

Toetsing

Toetsing

 • Midterm essay (50%)

 • Schriftelijk tentamen met essayvragen (50%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen.

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen met essayvragen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • literatuur

 • opdrachten

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

Verplichte literauur

 • Van Doormalen, De Regt & Schouten (2010), Stof tot denken.

 • Overige verplichte literatuur wordt op Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanbevolen literatuur

 • Chris Frith (2007), Making up the Mind.

 • Shaun Gallagher & Dan Zahavi (2008), The Phenomenological Mind.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen

Niet van toepassing.