Studiegids

nl en

Continentale filosofie

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus biedt een heldere en gestructureerde introductie op filosofie behorend tot de zogenaamde ‘Continentale’ traditie. Deze term wordt vaak gebruikt om een onderscheid te maken met ‘analytische’ filosofie; een andere naam voor Anglo-Amerikaanse tradities. ‘Continentale filosofie’ verwijst over het algemeen naar het werk van denkers uit Europa uit de 19 e en 20 e eeuw en dekt een veelheid aan filosofische stromingen. Onder andere Marxisme, de Kritische Theorie van de Frankfurter Schule, Fenomenologie en Existentialisme, Psychoanalyse, Poststructuralisme worden gerekend tot de Continentale filosofie.

Ondanks dat deze verschillende stromingen van elkaar verschillen, zijn er ook gedeelde thema’s. Sommige van deze thema’s zijn de radicale kritieken op traditioneel-filosofische opvattingen over kennis, opvattingen over de menselijke natuur, historische gesitueerdheid, de rol van macht en het belang van vrijheid. Tijdens deze cursus zullen we ons richten op een aantal invloedrijke denkers uit deze brede traditie; teksten van onder andere Marx, Nietzsche, Freud, Sartre en Derrida zullen worden gelezen en bediscussieerd.

Leerdoelen

Doelstellingen

Deze cursus heeft als doel studenten een breed begrip te bieden over de centrale vragen, ontwikkelingen en transformaties binnen de traditie van de zogeheten ‘Continentale Filosofie.’ Speciale aandacht zal worden besteed aan de complexe verbanden tussen verschillende filosofische theorieeën en de wijze waarop deze zich hebben ontwikkeld. Nadruk zal worden gelegd op het lezen en begrijpen van primaire teksten. Op deze manier verschaft deze cursus studenten niet alleen een familiariteit met en een algemeen begrip van de belangrijkste filosofen uit deze stroming, maar dient tevens tot een introductie van het lezen van filosofische literatuur.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • een aantal invloedrijke problemen en inzichten uit de Continentale traditie;

 • de inhoudelijke relaties tussen de filosofen die worden behandeld;

 • de belangrijkste teksten uit deze traditie waarin bovengenoemde inzichten worden uiteengezet;

 • de historische context waaruit deze teksten voortkomen.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • primaire teksten te lezen, te begrijpen en kritisch te analyseren en evalueren;

 • een tweetal korte essayvragen te produceren waarin op heldere wijze een filosofische positie wordt beschreven en geanalyseerd;

 • heldere en gedetailleerde reconstructies van primaire teksten te schrijven.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2018-2019

 • Filosofie, BA1 – BA Plus-traject

 • Filosofie, BA1 – Standaardtraject

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

Voor deze cursus geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen colleges: (14 weken x 3 uur): 42 uur

 • Maken tentamens: (2 x 3 uur): 6 uur

 • Bestuderen literatuur: 52 uur

 • Voorbereiding colleges: 20 uur

 • Voorbereiding tentamens: 20 uur

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en enkele essayvragen (40%)

 • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en enkele essayvragen (60%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus is het resultaat van het gewogen gemiddelde van de deeltoetsen.

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een schriftelijk tentamen. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde deelcijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.

Nabespreking tentamen

Na het tentamen zal een antwoordmodel ter beschikking worden gesteld.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Cursusinformatie

 • Literatuur

Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • David West, Continental Philosophy: An Introduction, Polity 2010.

 • Primaire teksten (worden beschikbaar gesteld via Blackboard)

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. R. Uljée

Opmerkingen

Niet van toepassing.