Studiegids

nl en

Klassieke teksten: Plato’s Protagoras

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor eerstejaars bachelorstudenten Filosofie die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

In deze cursus lezen we twee dialogen van Plato: Protagoras en Gorgias. Socrates gaat in deze werken het debat aan met de sofisten Protagoras en Gorgias, wiens retorische praktijken hij bekritiseert. Samen met hen probeert hij antwoord te vinden op fundamentele filosofische vragen, zoals over deugd, kennis en het menselijk leven als zodanig.

We lezen de tekst nauwkeurig en onderzoeken hem door middel van vraagstellingen, discussie en presentaties. We interpreteren hem stap voor stap en in zijn geheel.

Leerdoelen

Doelstellingen

Dit vak heeft tot doel de student klassieke teksten in zijn geheel te laten lezen en te laten oefenen in het formuleren van vraagstellingen en interpreteren van de tekst.

Eindtermen

De student die de cursus succesvol heeft afgerond heeft kennis van:

 • twee klassieke teksten uit de antieke wijsbegeerte: Protagoras en Gorgias van Plato.

De student die de cursus succesvol heeft afgerond is in staat om:

 • duidelijke vraagstellingen te formuleren naar aanleiding van de gelezen tekst;

 • een tekst goed te interpreteren: zowel in delen als in zijn geheel;

 • een klein filosofisch paper te schrijven.

Rooster

Zie Rooster BA Filosofie 2018-2019

 • Filosofie, BA1 – BA Plus-traject

Onderwijsvorm

 • Werkcollege (3 uur per week)

Voor dit college geldt een aanwezigheidsplicht.

Studielast

Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur.

 • Bijwonen colleges: (12 weken x 3 uur): 36 uur

 • Voorbereiden colleges en bestuderen literatuur: 44 uur

 • Maken opdrachten: 24 uur

 • Schrijven van paper (inclusief bestuderen van aanvullende literatuur): 36 uur

Toetsing

Toetsing

 • Praktische opdrachten en participatie aan college (10%)

 • Mondelinge presentatie (30%)

 • Paper (60%)

Het voldoen aan praktische opdrachten ter voorbereiding op de colleges en voldoende participatie aan het college zijn een noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan de tentamens.

Weging

Het eindcijfer wordt bepaald door het gewogen gemiddelde van de opdrachten (10%), mondelinge presentatie (30%) en het paper (60%).

Herkansing

De herkansing bestaat uit één toets die de volledige leerstof beslaat, in de vorm van een paper. Het cijfer voor deze herkansing vervangt alle eerder behaalde (deel)cijfers en bepaalt 100% van het eindcijfer.

Het voldoen aan praktische opdrachten ter voorbereiding op de colleges en voldoende participatie aan het college zijn een noodzakelijke voorwaarde voor deelname aan de herkansing.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het beschikbaar stellen van cursusmateriaal;

 • het inleveren van opdrachten;

 • communicatie
  Studenten dienen zich in te schrijven op de bij deze cursus behorende Blackboardmodule.
  Daarnaast is inschrijving voor de cursus via uSis verplicht (zie onder).

Literatuur

 • Plato, Protagoras. Amsterdam: Bert Bakker, 2003

 • Plato, Gorgias. Amsterdam: Bert Bakker, 2003

Al het collegemateriaal wordt via Blackboard beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Studenten wordt geadviseerd voor de registratie in uSis het studieactiviteitsnummer te gebruiken. Zie het college- en tentamenrooster onder de kolom "Act.nr".

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. T. Franssen

Opmerkingen

Niet van toepassing.