Studiegids

nl en

Sociale Zekerheid

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Er wordt in dit vak onder andere aandacht besteed aan de volgende (actuele) thema’s:

 • hoofdlijnen van het stelsel van sociale zekerheid

 • de relatie tussen de sociale zekerheid en de arbeidsmarkt

 • recente hervormingen socialezekerheidsregelingen

 • effecten van vergrijzing; de financiering van AOW en pensioenen

 • sociale zekerheid en Europese integratie

 • de toekomst van de verzorgingsstaat: relevante trends en scenario's

Dit (keuze)vak heeft een multi-disciplinair karakter. De nadruk ligt op de economische analyse van de sociale zekerheid, maar juridische aspecten (sociaal-juridische, civielrechtelijke) en sociaal-wetenschappelijke aspecten spelen ook een belangrijke rol. Er bestaat een complementaire samenhang met het vak Sociaal recht.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Doel van dit (keuze)vak is dat studenten inzicht hebben in theoretische achtergronden, instituties en beleid ten aanzien van het stelsel van sociale zekerheid, in nationaal en in internationaal perspectief.
Daarnaast wordt beoogd op een aantal terreinen meer diepgaande kennis te verwerven: hervorming van arbeidsongeschiktheids- en werkloosheidsregelingen, vergrijzing en pensioenen, sociale zekerheid in Europees perspectief en scenario’s voor de toekomst van de verzorgingsstaat. Er wordt naar gestreefd dat studenten hun kennis op de onder punt 2 genoemde terreinen kunnen toepassen en maatschappelijke vraagstukken zelfstandig kunnen analyseren.

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:
1. U kunt op basis van de verplichte literatuur aangeven wat de belangrijkste theoretische achtergronden, instituties en beleid ten aanzien van het stelsel van sociale zekerheid zijn.
2. U kunt op enkele deelterreinen meer diepgaand analyseren: hervorming van de werkloosheids- en arbeidsongeschiktheidsregelingen, vergrijzing en pensioenen, sociale zekerheid in Europees perspectief en scenario’s voor de toekomst van de verzorgingsstaat.
3. U kunt met gebruikmaking van de verplichte literatuur antwoorden voorbereiden op van te voren voorgelegde vragen en discussiepunten over belangrijke maatschappelijke vraagstukken, in het bijzonder de onder punt 4 genoemde terreinen.
4. U kunt tijdens het college mondeling rapporteren over de antwoorden op de hiervoor genoemde vragen en discussiepunten en u kunt actief participeren in de discussie over deze thema’s.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): prof. dr. K.P. Goudswaard

 • Vereiste voorbereiding door studenten:

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Docent(en): prof. dr. K.P. Goudswaard

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Studenten dienen de per week voorgeschreven literatuur te bestuderen. Tijdens iedere bijeenkomst houdt een aantal studenten een referaat op basis van verstrekte vragen en stellingen, waarna discussie met de groep volgt.
  Let op! Dit vak bevat een praktische oefening. Studenten zijn verplicht tot voorbereiding en actieve aanwezigheid op iedere bijeenkomst (zie de Onderwijs- en Examenregeling).

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen met open vragen

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
Geen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege en werkgroep.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Werkboek:

 • Opgenomen in de reader. Omvat studie-informatie, leesmateriaal, opdrachten (per week), een leeswijzer en de organisatie van het onderwijs. Per week is aangegeven welk deel van de verplichte stof moet worden voorbereid.

Reader:

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. K.P. Goudswaard

 • Werkadres: Kamerlingh Onnes Gebouw, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A2.51

 • Bereikbaarheid: afspraken met de docent kunnen worden gemaakt via het secretariaat van de Afdeling Economie.

 • Telefoon: 071 – 527 7756 / 1571

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Economie

 • Kamernummer secretariaat: B207

 • Openingstijden: dagelijks van 9.00 – 12.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7756 / 1571

 • E-mail: economie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak kan worden aangevuld met het verdiepingsvak Hervorming Sociale Regelgeving (verplicht voor studenten Recht en Economie), waarin studenten intensief met de voorgeschreven literatuur aan de slag gaan in de vorm van het schrijven van een paper waarover presentaties worden gehouden en coreferaten worden verzorgd.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.