Studiegids

nl en

Entrepreneurial Finance

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen te bevelen.

Beschrijving

Entrepreneurial of Finance gaat over het aanwenden en aantrekken van vermogen, onder andere door jonge innovatieve ondernemingen. Een onderneming is gericht op het creëren, leveren en innen van waarde. In entrepreneurial finance wordt dit proces vanuit de accounting en de finance benaderd. In de financiering is waarde de contante waarde van de (onzekere) toekomstige kasstromen. Waardecreatie kent verschillende dimensies die vanuit verschillende invalshoeken – veelal separaat – worden bestudeerd. Twee belangrijke invalshoeken zijn de wijze waarop wordt geïnvesteerd en wijze van financiering. Hoe kan worden bepaald of een beoogde investering financieel aantrekkelijk is? Hoe worden de relevante kasstromen van een investering berekend? Hoe gaat de onderneming om met onzekerheid? Dergelijke vragen komen aan de orde bij de investeringsselectiemethoden In de financiering staan verschillende vermogenssoorten, vermogensstructuur en de contractuele relatie met de private-equity belegger centraal.

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Inzicht verkrijgen in diverse dimensies van waarde en de aspecten die een rol spelen bij de waardering van een investering, aandeel, of van de onderneming als geheel. Het kunnen oplossen van investerings- en financieringsvraagstukken vanuit verschillende invalshoeken, met cijfermatige onderbouwingen zonder de achterliggende concepten te veronachtzamen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • De onderbouwing van de doelstellingen en financiële beslissingen van een onderneming uit kunnen leggen in het perspectief van financiële markten in het algemeen en de private equity markt in het bijzonder

 • Het verband tussen waarde, kasstromen en rendement kunnen beschrijven en toepassen bij de investeringsanalyse, de waardering van aandelen en de onderneming.

 • Kunnen uitleggen waarom en hoe een goede vermogensstructuur en de toegang tot de financiële markten van belang zijn, inclusief de contractuele problemen (agency theorie en informatie asymmetrie) die daarbij een rol spelen.

 • De relatie en de verschillen tussen (management en financial) accounting en finance kunnen uitleggen en toepassen op het terrein van waardecreatie en waardemeting.

 • De relatie tussen risico en rendement kunnen uitleggen en toepassen in het bijzonder in het kader van jonge start ups, in de vorm van scenario analyse, reële opties en risicomanagement.

 • Separate inzichten van entrepreneurial finance kunnen integreren, ook met andere bedrijfswetenschappelijke disciplines, in het bijzonder strategie en marketing.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): dr. T.L.M. Verdoes

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen van betreffende hoofdstukken en artikelen per week.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Docent(en): dr. T.L.M. Verdoes

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Lezen en voorbereiden van casus. Studenten die zich niet hebben voorbereid worden uit de werkgroepen verwijderd.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (80%)

 • Schrijfopdracht (20%) Weergeven van waardecreatie en waardebepaling door een beursgenoteerde onderneming waarbij inzichten, uit de theorie van de entrepreneurial finance moeten worden geïntegreerd met strategische en marketing gerelateerde theorieën.

Het cijfer van de schrijfopdracht geldt ook voor de herkansing, maar niet voor een volgend jaar (het cijfer blijft dus alleen gedurende het collegejaar geldig). Gedurende de onderwijsperiode van het vak wordt nadere informatie over de schrijfopdracht verstrekt.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Inleverprocedures
Nader te bepalen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de voorgeschreven cases, artikelen en hetgeen is behandeld tijdens hoorcollege, werkgroep en eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Brealey, R.A., S.C. Myers, A.J. Marcus (BMM), Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill, negende druk, ISBN 978-1-259-72261-5 (de relevante hoofdstukken zijn opgenomen in het rooster).

 • Hirsch D., M.P. Peters en D.A. Sheperd, Entrepreneurship, tiende druk, ISBN 978-1-259-255542-7, McGraw-Hill (dit boek heeft u al aangeschaft bij het vak entrepreneurship)

 • Nader bekend te maken artikelen/ literatuur waarbij de relatie wordt gelegd tussen entrepreneurial finance, marketing en strategie die studenten tevens dienen toe te passen in de schrijfopdracht.

Werkboek:

 • Dit bevat voornamelijk rooster technische zaken. Het werkboek wordt op Blackboard opgenomen.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: dr. T.L.M. Verdoes

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden

 • Bereikbaarheid: op afspraak

 • Telefoon: 071 – 527 7753

 • E-mail: t.l.m.verdoes@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische Vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Openingstijden: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) van 9.00 - 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.