Studiegids

nl en

People and Organizations

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De cursus People and Organizations beoogt je een inleiding te geven in de bedrijfswetenschappelijke aspecten van het omgaan met de menselijke factor in organisaties. Professionele organisaties moeten wedijveren in steeds sterker concurrerende markten. Het succes of falen van deze organisaties hangt in zeer sterke mate af van de expertise en vaardigheden van hun personeel. Daarom is kennis van mensen, en de menselijke factor in organisaties, een onontbeerlijk onderdeel van je latere beroepsuitoefening, zij het als algemeen medewerker, HR-professional of bedrijfsjurist. Na afloop van deze cursus heb je begrip van de algemene beginselen rondom de menselijke factor in organisaties. Je raakt bekend met leiderschaps- en managementtheorieën die inzicht geven in hoe een organisatie te scheppen waar de juiste mensen op de juiste plek komen, blijven, en optimaal presteren. Deze onderwerpen en hun onderlinge samenhang worden besproken aan de hand van invloedrijke modellen op het gebied van Organizational Behavior (OB). We zullen in deze cursus de theoretische modellen aanvullen met huidige ideeën en praktijken rondom het aansturen en ontwikkelen van mensen werkend in de juridische dienstverlening en in professionele organisaties in het algemeen. Je leert analytisch na te denken en te discussiëren over de complexiteit rondom het gebruik van menselijke bronnen in organisaties. Ook leer je te kijken naar menselijke bronnen vanuit een strategisch perspectief, als een manier om een concurrentievoordeel voor organisaties te creëren.

De cursus beslaat zeven weken waarin actuele thema’s aan de orde komen rond de menselijke factor in organisaties. Eén week bestaat uit een hoorcollege en uit een werkgroep. Tijdens de hoorcolleges raak je bekend met de theorie rond people and organizations. Tijdens de werkgroepen ligt de nadruk op het verwerven van praktische vaardigheden, onder meer door het toepassen van en reflecteren op de bestudeerde stof.

Het vak People and Organizations gaat onder meer over de kerngebieden van Human Resource Management (HRM). Hoe selecteer je bijvoorbeeld de juiste persoon voor de juiste positie? Hoe motiveer je en beloon je een medewerker zodat hij/zij optimaal zal presteren? En hoe kun je effectief leiding geven aan medewerkers? Het is hierbij belangrijk om in acht te nemen dat veel werk tegenwoordig in groepen wordt verricht. Hoe heeft groepsdynamiek invloed op het denken en handelen van individuen? Daarnaast gaat de cursus in op de relatie tussen het individu en de werkplek en de gevolgen van deze “fit” voor stress, productiviteit en bevlogenheid. Ook de praktische implicaties van wereldwijde ontwikkeling (bijvoorbeeld globalisering) en de veranderende manier van werken (zoals telewerken) en de invloed van organisatiecultuur komen aan bod.

Leerdoelen

Aan het eind van de collegereeks kun je:
1) de uitdagingen identificeren waar algemene managers en HR-professionals doorgaans mee te maken hebben bij het managen van menselijke bronnen; 2) herkennen en uitleggen hoe het individu en de groep gedrag in organisaties beïnvloeden; 3) attitudes en gedrag van medewerkers verklaren aan de hand van de aspecten van functieontwerp en organisatiecultuur;
4) huidige HRM-praktijken in organisaties kritisch analyseren en beoordelen; 5) vanuit de organisatiekunde en HRM strategieën ontwikkelen voor het verbeteren van individuele werkprestaties alsook de prestaties van teams in organisaties.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Docent(en): Dr. Helen Pluut;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: let goed op Blackboard!

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 7;

 • Docent(en): Dr. Helen Pluut;

 • Vereiste voorbereiding door studenten: let goed op Blackboard!

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (70%)

 • Groepsopdracht (30%)

Compensatie van deelcijfers is mogelijk mits er voor het tentamen minimaal een 5.0 is behaald. De cijfers voor de deeltoetsen kunnen worden meegenomen naar de herkansing, maar niet naar het volgend jaar. Het schriftelijk tentamen betreft de eindtoets van het vak en is het enige onderdeel van de deeltoetsen dat herkanst kan worden.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoren het tekstboek, de selectie van wetenschappelijke artikelen en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruikgemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Robbins, S.P. & Judge, T.A. Organizational Behavior (17th global edition). Pearson. ISBN: 9781292146300;

 • Wetenschappelijke artikelen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Dr. Helen Pluut;

 • Werkadres: Steenschuur 25 te Leiden;

 • Bereikbaarheid: via secretariaat Bedrijfswetenschappen;

 • Telefoon: 071 – 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl.

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken;

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen;

 • Openingstijden: Elke werkdag (uitgezonderd woensdag) van 09.00 – 17.00 uur;

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851;

 • E-mail: bedrijfswetenschappen@law.leidenuniv.nl

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO. Let op dat er wel voldaan moet worden aan de toegangseisen.