Studiegids

nl en

Inleiding Criminologie

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Studenten van de reguliere opleiding Criminologie en minorstudenten van de minor Criminologie kunnen dit vak volgen. Hierop kan door de opleidingsdirecteur een uitzondering worden gemaakt voor studenten die door middel van dit vak eventuele deficiënties willen wegwerken om te kunnen worden toegelaten tot een master Criminologie in Leiden.

Beschrijving

Dit vak biedt een inleiding in de Criminologie: de wetenschap die de aard en oorzaken van criminaliteit bestudeert, en de uiteenlopende (formele en informele) manieren waarop de samenleving daarmee omgaat. Op een inleidende manier wordt ingegaan op vragen als: Waarom is criminaliteit een probleem? Wat is criminaliteit? Hoe doen criminologen onderzoek? Wie wordt slachtoffer van criminaliteit? Hoeveel criminaliteit is er? Welke theorieën verklaren crimineel gedrag? Hoe werkt het strafrechtelijk systeem? Hoe wordt criminaliteit voorkomen? Hoe en waarom wordt criminaliteit bestraft? Door dit vak te volgen krijg je antwoorden op deze en vele andere criminologische vragen. In de werkgroepen wordt actief met de stof gewerkt, waarbij thuis van tevoren een opdracht moet worden voorbereid. Een bibliotheekpracticum maakt deel uit van dit vak.

Dit vak biedt een introductie op de gehele bachelor en de leerlijnen die daar deel van uitmaken:

 1. Ontwikkeling en verklaring van criminaliteit
 2. Recht, Beleid & Organisatie
 3. Methoden en Technieken
 4. Professionele Vaardigheden (voorlopig alleen expliciet uitgewerkt voor peer feedback)

Leerdoelen

Doel(en) van het vak:
Na afloop van dit vak heeft u kennis van:

 • de hoofdvragen en belangrijkste begrippen in de criminologie;

 • de centrale theoretische noties in de criminologie;

 • basale methodologische noties van criminologisch onderzoek;

 • recente empirische onderzoeksbevindingen in de criminologie.

Leerdoelen
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • de opgedane kennis mondeling en schriftelijk reproduceren en verbinden met concrete casussen;

 • informatie halen uit wetenschappelijke, beleidsmatige en maatschappelijke bronnen over de aard en omvang van criminaliteit, verklaringen van criminaliteit en de aanpak van criminaliteit – en deze informatie toepassen op concrete casussen;

 • een theoretische verklaring bieden voor een specifiek type criminaliteit;

 • onderscheid maken tussen normatieve en empirische vragen in het strafrecht en de criminologie.

Rooster

Kies voor propedeuse

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Docent(en): prof. dr. P. Nieuwbeerta

 • Vereiste voorbereiding door studenten: studenten dienen voor elk hoorcollege de opgegeven hoofdstukken te lezen.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 10

 • Docent(en): N.R.S. Ormskerk, MSc en mw. dr. A.J. van Doorn

 • Vereiste voorbereiding door studenten: studenten dienen voor elk werkcollege een huiswerkopdracht die betrekking heeft op de verplichte studiestof in te leveren. Deelname aan de werkcolleges en het inleveren van de huiswerkopdrachten is verplicht. Wanneer de huiswerkopdracht niet op tijd is ingeleverd, is de student uitgesloten van deelname aan de desbetreffende werkgroep.

 • Met een geldige reden mag een student twee keer afwezig zijn. Studenten zijn bij afwezigheid zelf verantwoordelijk om de stof die is behandeld in het werkcollege tot zich te nemen. Als de opdracht in groepsverband gemaakt moet worden, dan is de student zelf verantwoordelijk dat onderling te regelen.

Bij een derde gemiste werkcollege, volgt uitsluiting van het vak.

Voor minoren geldt geen aanwezigheidsplicht, maar deelname aan de werkgroepen wordt aangeraden.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: Wekelijkse inloopspreekuren; studenten dienen zich minimaal 24 uur van te voren aan te melden door een mail te sturen naar criminologie@law.leidenuniv.nl

 • Aantal à 1 uur: 10.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Gestructureerde zelfstudie; studenten dienen zelfstandig de via Blackboard opgegeven studiestof te bestuderen.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Het tentamen bestaat uit twee onderdelen (afgenomen op twee afzonderlijke dagen):

 • Schriftelijke tussentoets (30%): meerkeuzevragen en een open vraag. Tussentoets van 2 uur en nabespreking van 1 uur.

 • Schriftelijk tentamen (70%): meerkeuzevragen en open vragen. Tentamen van 3 uur en nabespreking van 2 uur.

Voor tussentoets en tentamen tezamen krijgt u één cijfer; daarbij geldt dat de tussentoets voor 30% en het tentamen voor 70% meetelt in het eindcijfer.
Bij het herkansingstentamen zal de stof voor de tussentoets en het tentamen niet afzonderlijk worden getoetst, maar in één tentamen worden afgenomen dat voor 100% meetelt. Het behaalde cijfer voor de tussentoets vervalt na afloop van het lopende studiejaar.

Inleverprocedures

 • Tussentijdse huiswerkopdrachten via Blackboard en Turnitin

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de eventueel via Blackboard opgegeven titels en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Hagan, F. E. (laatste druk). Introduction to Criminology: Theories, methods, and criminal behavior. Sage Publications.

 • Dijk, J.J.M. van, Huisman, W., & Nieuwbeerta, P. (laatste druk). Actuele criminologie. Den Haag: Sdu Uitgevers.

 • Nieuwbeerta, P. (2017). Het Criminologisch Kwartet. Leiden: Universiteit Leiden. (ISBN: 978-90-8277-860-1)

 • Kalidien, S.N., & De Heer- De Lange, N.E. (laatste versie). Criminaliteit en Rechtshandhaving. Den Haag: Boom Juridische Uitgevers (gratis te downloaden via www.cbs.nl).

 • Artikelen die via Blackboard bekend worden gemaakt.

Daarnaast wordt de student gevraagd specifieke informatie te verzamelen voor de werkcolleges in het kader van diverse opdrachten.

Arbeidsmarktvoorbereiding

In deze cursus maken studenten kennis met het werkveld van criminologen; krijgen zij inzicht in vraagstukken waar criminologen zich mee bezig houden; leren zij theoretische en empirische kennis toe te passen op concrete casussen en vraagstukken waar criminologen zich in het werkveld mee bezig houden; en leren zij feedback te geven op en te ontvangen van peers. De volgende concrete vaardigheden die in het vak centraal staan, zijn van belang ter voorbereiding op de arbeidsmarkt:

 • Wereldoriëntatie

 • Feedback geven en ontvangen

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis. Voltijd eerstejaars studenten die zijn ingedeeld in een tutorgroep door het Onderwijs Informatie Centrum (OIC), worden door het OIC aangemeld.

Deeltijdstudenten: Deeltijdstudenten dienen zich te melden bij het secretariaat (criminologie@law.leidenuniv.nl).

Contact

 • Vakcoördinator: prof. dr. P. Nieuwbeerta

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: wekelijks inloopspreekuur

 • Telefoon: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: B3.11

 • Openingstijden: 09.00 – 12.30

 • Telefoon secretariaat: (071) 527 74 62

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl