Studiegids

nl en

Academische Vaardigheden (Koreastudies)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Een serie colleges over academische vaardigheden. De colleges zijn onderverdeeld in vier modules.

 • Studievaardigheden

 • Onderzoeksvaardigheden

 • Schriftelijke presentatievaardigheden

 • Mondelinge presentatievaardigheden
  Elke module heeft drie bijeenkomsten.

De bijeenkomsten van module Studievaardigheden maken onderdeel uit van het Mentoraat Koreastudies.

De bijeenkomsten van module Onderzoeksvaardigheden maken onderdeel uit van de cursus Text, thought and culture.

De bijeenkomsten van de overige modules maken onderdeel uit van de cursus Methods & Issues in Korean Culture.

Leerdoelen

Leerdoelen module Studievaardigheden
Studenten:

 • hebben kennis van adequate studiemethoden en leerstrategieën;

 • hebben kennis van vaardigheden op het gebied van time management, studieplanning en -voorbereiding en tentamenstrategieën;

 • hebben kennis van de technieken van skimmen en snellezen.

 • kunnen op efficiënte wijze de belangrijkste elementen, ideeën en gedachten uit vakwetenschappelijke literatuur identificeren;

 • hebben kennis van de basistechnieken voor het onthouden en reproduceren van feiten en andere kennis.

Leerdoelen module: Onderzoeksvaardigheden
Studenten:

 • kunnen een argumentatiestructuur in een betoog herkennen en gebruiken;

 • kunnen drogredenen herkennen en uitleggen;

 • zijn in staat vakliteratuur selecteren met behulp van digitale technieken (catalogus bibliotheek, Google Scholar, WorldCat, Web of Science);

 • kunnen bronnen (boeken, artikelen, websites) beoordelen op wetenschappelijke kwaliteit en betrouwbaarheid met gebruik van bibliothecaire databases en internet-tools;

 • hebben kennis van het begrip plagiaat en wetenschappelijke integriteit;

 • hebben inzicht in de verschillende vormen van plagiaat, de noodzaak van verwijzen en het voorkomen van onopzettelijk plagiaat;
  zijn in staat op correcte wijze bronnen te gebruiken (citeren, parafraseren, samenvatten).

Leerdoelen module: Schriftelijke presentatievaardigheden
Studenten:

 • kunnen uitleggen hoe een goed afgebakende en beantwoordbare onderzoeksvraag (incl. deelvragen) geformuleerd kan worden;

 • weten hoe een academische tekst goed opgebouwd kan worden;

 • hebben kennis van de eisen die gesteld worden aan een academische (schrijf)stijl , met inbegrip van zinsbouw, de opbouw van een goede alinea;

 • hebben kennis van verschillende systemen voor verwijzen en zijn in staat de stijl die in hun discipline gangbaar is correct toe te passen.

Leerdoelen module: Mondelinge presentatievaardigheden
Studenten:

 • hebben technieken verworven voor het houden van een mondelinge presentatie;

 • kunnen een helder en beargumenteerd betoog houden in een wetenschappelijke stijl, met optimaal gebruik van presentatietechnieken;

 • beschikken over een goede spreek- en presentatietechnieken.

Rooster

Voor meer informatie zie: Rooster
Een volledig overzicht van de bijeenkomsten wordt op Blackboard geplaatst.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

De studielasturen worden berekend bij de vakken waaraan de colleges Academische vaardigheden gekoppeld zijn.

Toetsing

De academische vaardigheden komen aan bod binnen de genoemde cursussen uit het eerste jaar en worden op die manier getoetst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor de berichtgeving, algemene cursusinformatie, cursusmateriaal en uitgebreide roosterinformatie.

Literatuur

Het benodigde materiaal wordt op college uitgedeeld of op Blackboard geplaatst.

Aanmelden

Voor het onderdeel Academische Vaardigheden is aanmelding via uSis niet nodig; wel noodzakelijk is aanmelding voor de Blackboardcursus Academische Vaardigheden Koreastudies.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Dr. G.J. Rowicka Dr. S.E. Pronk-Tiethoff.