Studiegids

nl en

Actieve Taalbeheersing IIa: Kanji

Vak
2018-2019

Toegangseisen

5691VTK1a: Kanji1a en 5691VTK1b: Kanji Ib moeten zijn gehaald. De cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japans.

Beschrijving

Deze cursus is bestemd voor studenten die hun eerstejaars vakken hebben afgerond en dient als basis voor het verder ontwikkelen van taalkundige en (inter)culturele vaardigheden. Studenten die dit onderdeel volgen behoren basale spreek- en luistervaardigheden te hebben, bekend te zijn met grammaticale structuren zoals uitgelegd in deel I & II van Minna no Nihongo.
Kanji IIa biedt een gestructureerde benadering voor het onthouden van kanji: er wordt aandacht besteed aan hoe men kanji kan onthouden op basis van radicals, betekenis, en uitspraak, regels voor het maken van antoniemen, etc. De cursus benadrukt de ontwikkeling van het woordenschat door oefening en toepassing binnen verschillende contexten.

Leerdoelen

  • Studenten kunnen kanji structuren op basis van verschillende kenmerken.

  • Studenten kunnen kanji (en kanji-combinaties) gerelateerd aan uiteenlopende onderwerpen lezen en schrijven.

Rooster

Zie timetable

Onderwijsvorm

Hoor- en Werkcollege

Studielast

  • totale studielast: 56 uur

  • uren die aan het volgen van college worden besteed: 12 uur (1 uur per week/groep)

  • tijd voor het voorbereiden van de colleges: 30 uur

  • tijd voor het voorbereiden van de tweewekelijkse quiz: 14 uur

Toetsing

Actieve deelname aan de college is noodzakelijk.

  • Participatie/Kanji Quiz:50%(1 keer per twee weken)

  • schriftelijk tentamen:50%(eind van het vak)

Het eindcijfer voor het onderdeel is het gewogen gemiddelde van de uitslagen voor de deeltoetsen, met dien verstande dat het onderdeel alleen voldoende kan zijn wanneer de student voor alle deeltoetsen een voldoende heeft behaald. Indien een of meer van de deeltoetsen onvoldoende zijn, ontvangt de student een onvoldoende (onv.) als uitslag voor het gehele onderdeel.

Nabespreking
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Herkansing

  • schriftelijk tentamen: 100%

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het ter beschikking stellen van studiemateriaal.

Literatuur

Mayumi Oka, et al. Tobira: Gateway to Advanced Japanese. Tokyo: Kuroshio Publishers, 2009. ISBN:978-4-87424-447-0 C0081

Mayui Oka, et al. Tobira: Power Up Your KANJI: 800 Basic Kanji as a Gateway to Advanced Japanese. Tokyo: Kuroshio Publishers, 2010. ISBN:978-4-87424-487-6 C0081

Online: http://tobiraweb.9640.jp/924/

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mw. N. Seki