Studiegids

nl en

Linguistics 1: The Phonetics of English

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus is een inleiding in de fonetiek (uitspraakleer) van het modern Engels. De studenten leren hoe spraakklanken gemaakt worden, hoe ze beschreven en geclassificeerd kunnen worden, hoe ze gecombineerd kunnen worden en welke invloed ze op elkaar uitoefenen. Ook leren ze fonemisch te transcriberen.

Leerdoelen

Studenten verwerven:

  • het begrippenapparaat dat gehanteerd wordt in de fonetiek;

  • de beschrijving van Engelse spraakklanken, zowel op zichzelf als gecombineerd;

  • symbolen benodigd voor fonemische transcriptie

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

Eén uur hoorcollege en twee uur werkcollege per week

Studielast

  • tijd die aan het volgen van college worden besteed: 39 uur

  • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 39 uur

  • tijd voor het voorbereiden van het tentamen/in-term toetsen: 54 uur

  • tentamen/quizzes: 4 uur

  • Studiebegeleiding/inzage tentamens: 4 uur.

Toetsing

Toetsing

Drie in-term toetsen en een schriftelijk tentamen.

Weging

  • Drie in-term toetsen (30%)

  • Schriftelijk tentamen (70%)

Is het gemiddelde cijfer voor de in-term toetsen lager dan het tentamencijfer, dan telt het tentamencijfer voor 100%

Herkansing

De herkansing van het eindtentamen telt voor 100%. De in-term toetsen kunnen niet herkanst worden.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

Cursusbook: Ladefoged, Peter & Keith Johnson (2015). A Course in Phonetics (7th edn.). Stamford: Cengage.
Aanbevolen: Wells, John (1990). Longman Pronouncing Dictionary. Harlow: Longman.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie