Studiegids

nl en

Philology 3: History of the English Language

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Succesvolle afronding cursussen Filologie 1 (Introduction to Middle English) en Filologie 2 (Introduction to Old English) of equivalent daarvan.

Beschrijving

Deze cursus is een vervolg op de inleidingen Middel- en Oudengels uit het eerste jaar, maar geeft nu, aan de hand van te bestuderen teksten, een samenhangend overzicht van de belangrijkste taalkundige ontwikkelingen die het Engels heeft doorgemaakt vanaf de vroegste tijd tot aan vandaag. Twee dingen staan in de cursus centraal: het leren onderscheiden en analyseren van verschillende teksttypen door de eeuwen heen, en het Engelse standaardisatieproces. Omdat taalverandering en taalvariëteit van veel factoren afhangt, maak je kennis met diverse benaderingen van de Engelse taalgeschiedenis, zoals historische sociolinguïstiek, corpuslinguïstiek en normatieve taalkunde. Tijdens de cursus leer je bovendien werken met enkele belangrijke elektronische hulpmiddelen die het onderzoek naar de geschiedenis van het Engels vergemakkelijken, waaronder de Oxford English Dictionary. De cursus bouwt verder bovendien voort op kennis en vaardigheden die je in de taalkundecursussen van het eerste jaar hebt opgedaan. Blackboard wordt elke week intensief gebruikt.

Leerdoelen

Aan het einde van de cursus

 • heb je een goed overzicht van de eigenschappen van de belangrijkste stadia van het Oud-, Middel-,Vroeg- en Laatmoderne Engels, en van het onstaan van Engels als wereldtaal

 • heb je inzicht verkregen in een aantal gangbare benaderingen van historische taaldata en van onderzoeksmethoden binnen het vakgebied en kun je werken met de Oxford English Dictionary en andere relevante hulpmiddelen

 • ben je goed toegerust voor het volgen van de verdere onderdelen van het filologiecurriculum en heb je een onmisbare basis verkregen voor de studie Engels in het algemeen.

Rooster

Zie Rooster BA Engels

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege (1 uur per week)

 • Werkcollege (1 uur per week)

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur, als volgt onderverdeeld:

 • uren die aan het volgen van de colleges en werkgroepen worden besteed: 26 uur.

 • tijd voor het voorbereiden van de colleges en uitvoeren van opdrachten (inclusief lezen/onderzoek): 99 uur

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen: 15

Er wordt bovendien een vragenuurtje voorafgaand aan het tentamen ingepland.

Toetsing

Toetsing

Toetsing bestaat uit drie onderdelen:

 • wekelijks voorafgaand aan de werkgroep ingeleverde opdrachten

 • weekopdracht als voortgangstoets

 • een afsluitend schriftelijk tentamen

Weging

 1. wekelijks voorafgaand aan de werkgroep ingeleverde opdrachten (10%); deze worden niet afzonderlijk nagekeken, maar in de werkgroep besproken
 2. een van deze opdrachten wordt als tussentijdse voortgangstoets nagekeken (20%)
 3. een afsluitend schriftelijk tentamen (70%).

Studenten zijn geslaagd voor de cursus als het eindcijfer een 6 bedraagt; geen van deze onderdelen mag lager dan een 5 zijn.

Herkansing

De eerste twee onderdelen kunnen niet worden herkanst. Bij een onvoldoende eindcijfer, geldt de herkansing van het schriftelijk tentamen als eindcijfer.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (wekelijkse opdrachten), het geven van extra informatie en enkele voorbeeldvragen voor het tentamen. Daarnaast bevat het een discussieforum. De wekelijkse opdrachten worden via Blackboard ingeleverd.

Literatuur

David Crystal (2004 of later). The Stories of English. Woodstock and New York: The Overlook Press.
David Crystal (2010). Evolving English. London: British Library (zie opmerkingen hieronder).

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

Opmerkingen

Belangrijk:

 • De cursusboeken gebruiken we al vanaf week 1. Let op dat het bestellen van boeken die uit het buitenland moeten komen, vaak langer kan duren dan verwacht.

 • Het boek Evolving English is mogelijk alleen tweedehands verkrijgbaar. Mocht dit het geval zijn, dan wordt hiervoor een oplossing geboden. In elk geval wordt studenten sterk aangeraden wanneer mogelijk een exemplaar aan te schaffen gezien het unieke karakter van het boek.