Studiegids

nl en

Literature 1B: The Classical and Christian Legacies in Literatures in English

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Deze cursus biedt een algemeen overzicht van de klassieke mythologie en filosofie, alsmede van de Bijbel en theologische onderwerpen, en de wijze waarop deze hun invloed hebben doen gelden op of gebruikt zijn door schrijvers in de loop van de ontwikkeling van de Engelstalige letterkunde vanaf de Vroegmoderne Tijd tot nu. Naast een algemeen cursusboek, zullen de studenten selecties lezen uit Ovidius, Homerus, Vergilius en de Bijbel, en tevens Engelstalige teksten bestuderen ter illustratie van het Nachleben van de klassieke en christelijke tradities in de Engelstalige letterkunde.

Leerdoelen

Het doel van de cursus is om studenten praktische kennis te laten opdoen van hoofdelementen van de klassieke en Joods-Christelijke tradities, zodat zij in staat zullen zijn om Engelstalige teksten en culturele achtergronden die gedurende de gehele studie Engelse Taal en Cultuur behandeld zullen worden diepgaander en zinvoller te begrijpen.

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

 • Twee uur hoorcollege per week

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 140 uur.

 • college: 26 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 70 uur

 • tijd voor het voorbereiden van het tentamen: 40 uur

 • toetsing: 2 uur

 • Studiebegeleiding/inzage tentamens: 2 uur.

Toetsing

Toetsing

1.Schriftelijk mid-term tentamen met open (invul)vragen, multiple choice vragen, en een essayvraag. (verplicht onderdeel)
2.Schriftelijk eindtentamen met open (invul)vragen, multiple choice vragen, en een essayvraag. (verplicht onderdeel)

Weging

1.Mid-term tentamen 50%
2.Eindtentamen 50%

Herkansing

Indien het eindcijfer lager dan 6.0 is, krijgen de studenten één herkansingstentamen. De herkansing toetst de stof van de hele cursus en het cijfer van de herkansing telt voor 100% van het eindcijfer. Er is geen herkansing voor het mid-term tentamen.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
In de cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard, voor het ter beschikking stellen van proeftentamens, en het materiaal gebruikt tijdens de hoorcolleges.

Literatuur

 • Ovid. Metamorphoses (Penguin)

 • Rivers, Isabel. Classical and Christian Ideas in English Renaissance Poetry (Allen & Unwin)

 • The Authorized Version of the Bible (The “King James” version of 1611; Oxford World’s Classics)

 • Teksten te vinden in Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.
NB: Eerstejaars worden door de studiecoördinator ingeschreven.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie