Studiegids

nl en

De taalkundige diversiteit van het Arabisch

Vak
2018-2019

Toegangseisen

MSA 4 en Teksten Arabisch 1: verhalen.

Beschrijving

Dit college plaatst de taalkundige diversiteit van het Arabisch in een bredere taal-, cultuur- en sociaalhistorische context. Er worden eerst enkele basale methodologische uitgangspunten van de historische taalkunde en classificatie besproken. Deze worden vervolgens toegelicht door middel van een overzicht van de verschillende soorten Arabisch met representatieve voorbeelden uit diverse periodes vanaf het eerste millennium v.Chr. en hun onderlinge samenhang. Tevens wordt er aandacht besteed aan de wisselende historische omstandigheden zoals opeenvolgende politieke kaders, plaatselijke schrijftradities en culturele alsmede religieuze identiteitsvorming, waarin het Arabisch zich eeuwenlang ontwikkeld heeft, en aan zijn rol in meertalige samenlevingen. Tot slot wordt de stof op een meer systematische manier in verband gebracht met verschillende (tegenstrijdige) moderne theorieën over de evolutie van het Arabisch.

Leerdoelen

  • Studenten verwerven een basiskennis van de positie van het Arabisch binnen de Semitische talen, een overzicht van de verschillende soorten Arabisch die in de loop der eeuwen gebruikt werden en van taalcontact en meertaligheid in het Nabije Oosten.

  • Studenten verwerven inzicht in de theoretische kaders en gebruikelijke benaderingen van de historische taalkunde, met inbegrip van de historische sociolinguïstiek.

  • Studenten leren om taalkundige argumenten te begrijpen en kritisch te evalueren.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege.
Voor hoorcolleges geldt geen aanwezigheidsverplichting. Het is niet nodig om docenten te informeren over afwezigheid. De tijdens de colleges behandelde stof vormt een belangrijk onderdeel van het gehele programma en wordt voor het werkstuk verondersteld. Studenten wordt nadrukkelijk aangeraden alle colleges bij te wonen.

Studielast

5 EC x 28 hrs 140 hrs
Colleges 26
Bestudering van de literatuur, voorbereiding deeltoets en werkstuk 114

Toetsing en weging

Toetsing Weging
Tussentoets in de vorm van een reeks korte essayvragen 30%
Eindwerkstuk over één deelaspect van de historische taalkunde van het Arabisch (10-12 blz.) 70%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.
Bij te laat inleveren van het paper wordt de volgende puntenaftrek toegepast: 1-24 uur te laat = - 0,5; 24-48 uur te laat = - 1.0; 48-72 uur te laat = -1.5; 72-96 uur te laat = -2.0. Papers die na 96 uur worden ingeleverd (inclusief weekeinde), worden becijferd met een 1.

Herkansing

Wanneer het eindcijfer een 5,49 of lager is, is er de mogelijkheid om het werkstuk (70% van het eindcijfer) te herkansen. De tussentoets kan niet worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

Verplichte aanschaf:

  • H. Gzella, De eerste wereldtaal. De geschiedenis van het Aramees, Amsterdam 2017: Athenaeum (35,-, verkrijgbaar via iedere Nederlandse boekhandel; online bestelmogelijkheden )

  • K. Versteegh, The Arabic Language, 2de ed. Edinburgh 2014: Edinburgh University Press (ca. 30,-)

Raadplegen (UB of digitaal):

  • A.M. Al-Jallad, The earliest stages of Arabic and its linguistic classification, in: E. Benmamoun en R. Bassiouney (ed.), The Routledge Handbook of Arabic Linguistics, Londen 2018: Routledge, 315-331 (online)

  • G. Fisher (ed.), Arabs and Empires before Islam, Oxford 2015: Oxford University Press

Meer specialistische literatuur wordt tijdens de colleges bekendgemaakt.

Contact

Prof.dr. H. Gzella

Opmerkingen

-

Academische integriteit

Studenten worden geacht bekend te zijn met de regels van de universiteit aangaande plagiaat (http://media.leidenuniv.nl/legacy/plagiarism.pdf). Plagiaat wordt in geen geval getolereerd. Al het werk dat je onder je naam inlevert wordt beschouwd als jouw eigen werk. Voor vragen dient de student de docent te benaderen.