Studiegids

nl en

Kind en Migratie

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Voltooide bachelor opleiding Rechtsgeleerdheid en toelating tot de master Jeugdrecht.

Beschrijving

Het gebonden keuzevak Kind en Migratie geeft inzicht in de gelaagde structuur van het vreemdelingenrecht en gaat nader in op de belangrijkste knelpunten voor minderjarigen. Niet alleen het nationale recht is van belang, maar in toenemende mate het internationale recht (mensenrechtenverdragen) en het Europese recht. Voor de rechtspositie van de minderjarige vreemdeling biedt deze internationale component extra bescherming. Dit is het thema van het eerste inleidende hoorcollege (1). Het Kinderrechtenverdrag is bij uitstek het verdrag waarin het belang van het kind nader is uitgewerkt en wordt bij alle inhoudelijke onderwerpen betrokken. In de daarop volgende vier hoorcolleges komt een aantal specifieke onderwerpen aan bod: (2) kinderen in de asielprocedure, waarnaast ook aandacht wordt besteed aan kindspecifieke vervolgingsgronden; (3) het recht op gezinsleven en gezinshereniging van minderjarigen, waarbij tevens de internationale en Europese dimensie aan de orde komen; (4) alleenstaande minderjarige vreemdelingen en (5) de invloed het nationaliteitsrecht op de rechtspositie van minderjarige vreemdelingen.
De behandeling van het vak is probleemgericht en bestaat uit een inleidend college en vervolgens vier thematische hoorcolleges en werkgroepen. Voorafgaand aan de hoorcolleges dienen journaals geschreven te worden: een korte opvatting van de student op basis van de voorgeschreven literatuur en jurisprudentie. Via Blackboard worden casusopdrachten verstrekt die in de vorm van een moot court in de werkgroep door studenten worden uitgewerkt. Defence for Children verzorgt een gastcollege. Van de deelnemers wordt een actieve participatie verwacht.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is via een probleemgerichte benadering inzicht te verschaffen in de rechtspositie van het kind in het vreemdelingenrecht, de structuur van het Nederlandse vreemdelingrecht en de verhouding van dit rechtsgebied tot het internationale en Europese recht

Leerdoelen
Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

Kennis en inzicht

 • U heeft kennis van het systeem van de Nederlandse vreemdelingenwetgeving, in het bijzonder daar waar het gaat om de rechtspositie van de minderjarige.

 • U heeft inzicht in en kennis van de belangrijkste jurisprudentie en de betekenis daarvan voor de individuele rechtspositie van de minderjarige vreemdeling.

 • U heeft een duidelijk inzicht in en kennis van de wijze waarop het internationale en Europese recht het Nederlandse recht beïnvloedt en vormt.

Toepassen kennis en inzicht

 • U bent in staat om lastige kernproblemen voor minderjarigen in het vreemdelingenrecht te analyseren in het licht van (inter)nationale en Europees rechtelijke literatuur, rechtspraak en regelgeving.

 • U bent in staat vanuit een specifiek beroepsperspectief een casus op te lossen m.b.t. de rechtspositie van de minderjarige in de vreemdelingenwetgeving.

Oordeelsvorming

 • U bent in staat zich een oordeel te vormen over het onderscheid tussen Nederlandse minderjarigen en minderjarige vreemdelingen wat betreft hun juridische positie en de maatschappelijke implicaties van dit onderscheid.

Communicatie

 • U bent in staat de resultaten van hun onderzoek op het gebied van de vreemdelingenwetgeving schriftelijk en mondeling helder en op wetenschappelijke wijze te presenteren.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: Dhr. Prof. mr. P.R. Rodrigues, dhr. Dr. M.A.K. Klaassen en gastdocent Defence for Children

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Journaal schrijven en materiaal Blackboard

 • Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 4

 • Namen docenten: Dhr. Prof. mr. P.R. Rodrigues en dhr. Dr. M.A.K. Klaassen

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Casus voorbereiden

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Journaals (700 woorden) schrijven voor elk hoorcollege (20%)
  -Presentatie voor moot court sessie tijdens werkgroep (20%)

 • Twee papers (1 pleitnota en 1 open essay van 1500 woorden voor elk onderwerp waar geen presentatie voor wordt gegeven (2x30=60%).

Dit vak bevat een praktische oefening. Aanwezigheid op de hoorcolleges en werkgroep- bijeenkomsten is een vereiste om een eindcijfer voor het vak te kunnen krijgen. Afwezigheid is uitsluitend toegestaan met voorafgaande toestemming van de coördinator.
Als een student binnen het studiejaar geen voldoende heeft behaald voor het vak, verliezen eventuele voldoendes die deze heeft behaald voor onderdelen hun geldigheid. De desbetreffende student dient dus alle onderdelen in een volgend studiejaar te herkansen. Zie de Regeling met betrekking tot deelcijfers op de algemene Blackboardomgeving voor de master Jeugdrecht .

Inleverprocedures
Journaals en papers via Blackboard en in hardcopy aanleveren.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de voorgeschreven literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Regeling mbt deelcijfers en –toetsen
Om het vak te halen moet voor alle onderdelen van het vak een voldoende worden behaald.

N.B. Zie voor de uitgebreide regeling met betrekking tot het herkansen van onvoldoende deelcijfers de Regeling met betrekking tot deelcijfers die te vinden is op de algemene Blackboard omgeving van de master Jeugdrecht.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • G.G. Lodder, Vreemdelingenrecht in vogelvlucht, Den Haag: Sdu 2014

 • Verdere literatuur nader te bepalen

Reader:
Geen

Aanbevolen studiemateriaal
Staat op Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. P.R. Rodrigues

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, Kamer C005

 • Bereikbaarheid: van maandag t/m donderdag

 • Telefoon: 071 – 527 8822

 • E-mail: p.r.rodrigues@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Publiekrecht

 • Afdeling: Immigratierecht

 • Kamernummer secretariaat: B1.21

 • Openingstijden: maandag 8.30 tot 16.00 uur, woensdag 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag 9.00 tot 15.00 uur.

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7636

 • E-mail: s.schermer@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Meer informatie over immigratierecht op www.immigrationlaw.nl.
Email adres van het Instituut voor Immigratierecht: immigrationlaw@law.leidenuniv.nl.