Studiegids

nl en

Rechtstheorie en het Strafrecht

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

Volgens de strafrechtsgeleerde D. Simons kan het strafrecht worden onderscheiden in strafrecht in objectieve en in subjectieve zin. Het eerste betreft het geheel van verboden en geboden dat bij overtreding ervan een straf of maatregel oplevert. Het strafrecht in subjectieve zin betreft het recht tot straffen. Het moderne strafrecht kenmerkt zich door een intrinsiek debat omtrent de legitimiteit van het strafrecht en de strafmacht. In dit vak reflecteert u over de grondslagen van het strafrecht in subjectieve zin. Daarbij zullen verschillende opvattingen van rechtsfilosofen als Beccaria, Hegel, Hobbes, Rousseau en Kant over het strafrecht en de macht tot straffen worden behandeld. Tevens leert u bij dit vak hoe de grondslagen van de concrete strafrechtelijke vraagstukken moeten worden betrokken bij de strafrechtsbeoefening. Daarbij wordt de spanning tussen de instrumentaliteit en rechtsbescherming gehanteerd als een rode draad bij het bediscussiëren van de strafrechtsfilosofische thema’s van de moderne tijd. Tijdens de laatste bijeenkomst zal een concreet strafdossier, het terrorisme, worden behandeld in het licht van de voorafgaande theoretische reflecties op het moderne strafrecht. Aan de hand van dit dossier leert de student op welke wijze de rechtsfilosofische debatten doorwerken in de strafrechtspraktijk.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak is dat de studenten aan het einde van de cursus de (huidige) strafrechtspraktijk kritisch moeten kunnen beschouwen in het licht van de onderliggende principes en idealen van het moderne (straf)recht en tevens dienen ze in staat te zijn om daarover een samenhangend betoog te schrijven.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:
Aan het einde van de cursus zijn de studenten in staat de (huidige) strafrechtspraktijk kritisch te beschouwen in het licht van de onderliggende principes en idealen van het moderne (straf)recht.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen

Werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week: 2 × 2 uur per week een combinatie van hoor- en werkcollege gedurende vijf weken

 • Docent(en): prof. dr. mr. A. Ellian e.a.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de voorgeschreven studiestof en het maken van de daarbij behorende opdrachten; formuleren van vragen t.b.v. het onderwijs; innemen en verdedigen van standpunten t.b.v. groepsdiscussies.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Werkstuk/paper (80%) en mondeling tentamen (20%).

 • Het eindcijfer is het resultaat van de beoordeling van de eindpaper en het mondeling tentamen. Voor degenen die hun paper niet binnen de vastgestelde termijn inleveren, dan wel een onvoldoende hiervoor behalen, bestaat een herkansingsmogelijkheid. In het eerste geval wordt met de docent een afspraak gemaakt en een inlevertermijn bepaald om over een van de vastgestelde onderwerpen het paper te schrijven. In het tweede geval dient de student het paper te herschrijven en het door de docent aangebrachte commentaar te verwerken waarbij de herziene versie binnen twee weken na teruggave van het oorspronkelijke paper dient te worden ingeleverd.

 • Bij een onvoldoende eindcijfer komt u in aanmerking voor het herkansen van (het) toetsonderd(e)el(en) waarvoor u een onvoldoende deelcijfer heeft behaald. Een voldoende deelcijfer voor het werkstuk blijft geldig één collegejaar volgend op het collegejaar waarin het voldoende deelcijfer is behaald. Een voldoende deelcijfer voor het mondeling tentamen is alleen geldig gedurende het lopende collegejaar.

Inleverprocedures
De paper dient 2 weken na het einde van het onderwijs te worden ingediend.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • Cyrille Fijnaut, Criminologie en strafrechtsbedeling, Een historische en transatlantische inleiding, Intersentia, 2014.

 • Delen uit:

 • P.B. Cliteur & A. Ellian, Encyclopedie van de rechtswetenschap, Kluwer, 2011

 • D. Simons, Leerboek van het Nederlandsche strafrecht, Eerste Deel, derde druk, P. Noordhoff

 • Y. Buruma, 100 jaar strafrecht, Amsterdam University Press

 • R. Foqué & A. C. ’t Hart, Instrumentaliteit en rechtsbescherming, Kluwer, 1990

 • M. J. Borgers, I. M. Koopmans, F. G. H. Kristen, Verwijtbare uitholling van schuld, Ars Aequi Libri, 1998

 • U. Rossenthal, E. Muller, A. Ruitenberg, Het Terroristische kwaad. Diagnose en bestrijding, Boom, 2005

 • E.R. Muller, U. Rosenthal, R. de Wijk (red), Terrorisme. Studies over terrorisme en terrorismebestrijding, Kluwer 2018

Werkboek:
Geen

Reader:
De informaties over de verplichte literatuur worden op Blackboard gezet.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: prof.dr. mr. A. Ellian

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: maandag 16.00 – 17.00 uur

 • Telefoon: 071 – 527 7652

 • E-mail: a.ellian@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, A3.19

 • Openingstijden: maandag tot en met donderdag van 09.00 - 16.30 uur en vrijdag van 09.00 - 13.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl