Studiegids

nl en

Rechtstheorie en het Internationaal Publiekrecht

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie OER).

Beschrijving

In het vak Rechtstheorie en het internationaal Publiekrecht gaat het om de rechtsfilosofische grondslagen van het internationaal publiekrecht. Daarbij staat het begrip staatsoevereiniteit centraal, meer in het bijzonder is de vraag of zich een voorwaardelijk soevereiniteitsbegip ontwikkelt. Bij de beantwoording hiervan staan de volgende onderwerpen centraal: humanitaire interventie, (anticiperende) zelfverdediging tegen non-statelijke actoren, interventie in falende staten, alsmede de rechtsfilosofische fundering van de universaliteit van mensenrechten. Het gaat telkens om het spanningsveld tussen de bescherming van mensenrechten enerzijds en respect voor de soevereiniteit van de staat anderzijds. In dat kader wordt ook aandacht besteed aan de vluchtelingenproblematiek. Genoemde onderwerpen worden telkens vanuit een juridische, filosofisch/ethische en machtspolitieke invalshoek benaderd. Hierbij wordt aandacht besteed aan klassieke teksten van Kant’s Eeuwige Vrede tot Rawls’ Law of Peoples.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Doel van het vak Rechtstheorie en het Internationaal Publieksrecht is dat u inzicht verkrijgt in de filosofische en rechtstheoretische grondslagen van het internationaal publiekrecht en deze verworven kennis kunt toepassen in een kritisch essay over een van de onder de vakbeschrijving genoemde onderwerpen.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende vaardigheden verworven:
Aan het einde van het vak bent u in staat het internationaal publiekrecht te begrijpen vanuit achterliggende filosofische concepties, alsmede de huidige ontwikkelingen in dit recht te duiden en te evalueren met behulp van deze concepties. Meer in concreet gaat het om de volgende leerdoelen:

 • U heeft kennis en begrip van de juridische aspecten van humanitaire interventie, (anticiperende) zelfverdediging tegen non-statelijke actoren en interventie in falende staten;

 • U heeft kennis en begrip van de rechtsfilosofische en ethische aspecten van humanitaire interventie, (anticiperende) zelfverdediging tegen non-statelijke actoren en interventie in falende staten;

 • U heeft kennis en begrip van de machtspolitieke aspecten van humanitaire interventie, (anticiperende) zelfverdediging tegen non-statelijke actoren en interventie in falende staten;

 • U heeft kennis en begrip van de filosofische en morele aspecten van de vluchtelingenproblematiek;

 • U heeft kennis en begrip van de rechtsfilosofische en rechtstheoretische problematiek inzake de fundering van de universaliteit van mensenrechten;

 • U bent in staat uw kennis inzake een van genoemde onderwerpen toe te passen door middel van het schrijven van een eindpaper waarin de verschillende aspecten en argumentaties aan de hand van een probleemstelling uiteen worden gezet.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Geen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: hoorcolleges/werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week: combinatie van hoor- en werkcollege gedurende 5 weken.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: cestudering van de voorgeschreven studiestof en het innemen en verdedigen van standpunten t.b.v. groepsdiscussies.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Het schrijven van een paper van 5000 woorden na afloop van het vak. In het paper wordt de onderzoeksvraag of probleemstelling beargumenteerd beantwoord aan de hand van de bespreking van een specifiek volkenrechtelijk leerstuk of thema (dat tijdens de colleges aan bod is gekomen ) en in het licht van zowel een juridisch, ethisch als machtspolitiek perspectief. Voor degenen die hun paper niet binnen de vastgestelde termijn inleveren, dan wel een onvoldoende hiervoor behalen, bestaat een herkansingsmogelijkheid. In het eerste geval wordt met de docent een afspraak gemaakt en een inlevertermijn bepaald om over een van de vastgestelde onderwerpen het paper te schrijven. In het tweede geval dient de student het paper te herschrijven en het door de docent aangebrachte commentaar te verwerken waarbij de herziene versie binnen twee weken na teruggave van het oorspronkelijke paper dient te worden ingeleverd.

Inleverprocedures
Na afloop van het vak wordt het paper op een tevoren vastgestelde datum ingeleverd.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • F.R. Tesón, A Philosophy of International Law, Colorado: Westview Press 1998; de op Blackboard geplaatste literatuur.

Werkboek:
Geen.

Reader:
Geen.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mr. dr. G. Molier

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A3.32

 • Bereikbaarheid: dinsdag 16.30 – 17.30 uur

 • Telefoon: 071 – 527 7592

 • E-mail: g.molier@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, A3.19

 • Openingstijden: maandag t/m donderdag van 09.00 – 16.30 uur en vrijdag van 09.00 - 13.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl