Studiegids

nl en

Ethiek (LAW)

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak Ethiek valt uiteen in theoretische ethiek en praktische ethiek. Als centraal boek wordt gebruikt The Concept of Morals (1937) van de Amerikaanse filosoof W.T. Stace. Ook wordt tijdens de colleges een relatie gelegd met actuele morele en maatschappelijke vraagstukken, zoals de vrijheid van expressie, de bestrijding van racisme, centraalstelling van diversiteit en de scheiding van kerk en staat.

Leerdoelen

Doel van het vak
Doel van het vak is het verschaffen van inzicht in de morele problemen die zich voordoen rond de toepassing van recht en mensenrechten, in het bijzonder de rechten die te maken hebben met vrijheid van gedachte, vrijheid van godsdienst en uitingsvrijheid.

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

Een groter bewustzijn van de problemen die spelen rond de interpretatie van de vrijheden, zoals genoemd in grondwetten en verdragsteksten;

Een groter inzicht in het verschil tussen vrijheden de iure en de facto;

Een grotere bekwaamheid in het articuleren van een eigen standpunt in heikele maatschappelijke kwesties, zoals besproken tijdens de bijeenkomsten.

Rooster

Zie de opleidingspagina van de website.

Onderwijsvorm

Hoorcollege
Responsiecolleges

Werkgroepen
Responsiecolleges

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: hoorcolleges/werkgroepen

 • Aantal à 4 uur per week: Combinatie van hoorcollege en privatissimum gedurende 5 weken.

 • Vereiste voorbereiding van studenten: Bestudering van de voorgeschreven studiestof en het maken van de daarbij behorende opdrachten; formuleren van vragen t.b.v. het onderwijs; innemen en verdedigen van standpunten t.b.v. groepsdiscussies.

Toetsing

 • Mondeling tentamen (50%)

 • Werkstuk (50%) NB Voorafgaand aan het mondelinge tentamen wordt een werkstuk/essay ingeleverd (een zgn. praktische oefening) – zie ook bij ‘inleverprocedures’). Als dat essay een voldoende is heeft men toegang tot het tentamen. Het eindcijfer is het gemiddelde van het essaycijfer en het tentamencijfer

 • Het werkstuk toetst voornamelijk toepassingskennis en -inzicht in verband met één specifiek ethisch probleem. Het tentamen toetst de stof als geheel; daar ligt de nadruk op kennis en inzicht van waaruit de toepassing is geschied.

 • Bij een onvoldoende eindcijfer komt u in aanmerking voor het herkansen van (het) toetsonderd(e)el(en) waarvoor u een onvoldoende deelcijfer heeft behaald. Een voldoende deelcijfer voor het werkstuk blijft geldig één collegejaar volgend op het collegejaar waarin het voldoende deelcijfer is behaald. Een voldoende deelcijfer voor het mondeling tentamen is alleen geldig gedurende het lopende collegejaar.

Inleverprocedures
In de vierde week wordt het werkstuk ingeleverd. In week vijf wordt het cijfer van het werkstuk bekend gemaakt. Twee weken na het beëindigen van de colleges wordt een mondeling tentamen afgenomen.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, die op Blackboard wordt aangegeven.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • Stace, W.T., A Critical History of Greek Philosophy, Macmillan & Co LTD, London New York 1960 (1920).

 • Stace, W.T., The Concept of Morals, Macmillan, London 1937.

 • Bury, J.B., A History of the Freedom of Thought, Thornton Butter, London 1932 (1913).

Dit materiaal is gratis verkrijgbaar op archive.org.

Werkboek:
Geen

Reader:
Zie boven

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis

Contact

 • Vakcoördinator: prof.dr. P.B. Cliteur

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A3.27

 • Telefoon: 071 – 527 7651

 • E-mail: p.b.cliteur@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Encyclopedie en Filosofie van het recht

 • Kamernummer secretariaat: KOG, A3.19

 • Openingstijden: maandag t/m donderdag van 09.00 – 16.30 en vrijdag van 09.00 - 13.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7548

 • E-mail: encyclopedie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Geen