Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Practicum Financieel Recht

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Bachelor Rechtsgeleerdheid (zie ook OER)

Beschrijving

Tijdens het vak Practicum Financieel Recht komt de student intensief in aanraking met de werking van het financieel recht in de praktijk. Aan de hand van door praktijkjuristen verzorgde colleges en aan de praktijk ontleende opdrachten leert de student voor de rechtspraktijk benodigde vaardigheden, waaronder het schrijven van adviezen, processtukken en het opstellen of beoordelen van contracten en andere documentatie. In het kader van het vak Practicum komen tevens de verschillende rechtsgebieden waaruit het financieel recht is opgebouwd aan de orde, waaronder het bestuursrecht/publiekrecht, het civiel recht, het ondernemingsrecht, het Europees recht en het insolventierecht. Daarbij zal duidelijk worden dat bepaalde vraagstukken vanuit diverse perspectieven kunnen worden benaderd.

Leerdoelen

Na afronding van het vak kan de student:

 • aan de praktijk ontleende juridische problemen analyseren en daarbij hoofd- en bijzaken onderscheiden;

 • op basis van eigen onderzoek en analyse financieel recht toepassen;

 • voor de rechtspraktijk relevante documenten, zoals processtukken, adviezen, spreekteksten en contracten, op heldere en kernachtige wijze opstellen;

 • adequaat en consequent verwijzen naar relevante nationale en internationale (rechts)bronnen.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 7

 • Namen docenten: Verschillende leden van de vakgroep Financieel recht en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestudering van de voor deze colleges aanbevolen stof;

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: practica

 • Aantal à 2 uur: 6

 • Namen docenten: Verschillende leden van de vakgroep Financieel recht.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: iedere student maakt gedurende de cursus zes schriftelijke stukken, op basis van een aan de praktijk ontleend “modeldossier”.

Toetsing

Toetsvorm(en)

De toetsing van het vak vindt plaats in de vorm van zes deeltoetsen. Deze zes deeltoetsen bestaan uit het maken van zes schriftelijke opdrachten. Alle deeltoetsen tellen voor het eindcijfer even zwaar mee. Om het vak te behalen dient het eindcijfer voldoende te zijn. Het is mogelijk om onvoldoende deelcijfers te compenseren tot een voldoende eindcijfer. De cijfers voor de met een voldoende afgesloten deeltoetsen vervallen indien het vak niet is gehaald.

Voor alle bijeenkomsten geldt een aanwezigheidsplicht. Indien een bijeenkomst zonder geldige reden wordt gemist, geldt een halve punt aftrek op het eindcijfer. Na drie bijeenkomsten zonder geldige reden te hebben gemist, volgt uitsluiting van verdere deelname aan het vak. Nadere regels over de aanwezigheidsplicht zijn te vinden in het Werkboek.

Inleverprocedures

 • De inleverprocedures van de practicumopdrachten staan in het Werkboek.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
geen

Werkboek:
Werkboek Practicum Financieel Recht

Reader:
geen

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. D.J. Verheij

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235 (secretariaat financieel recht)

 • E-mail: d.j.verheij@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Financieel Recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie: maandag t/m vrijdag van 09.00-13.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235 (gedurende de hele week bereikbaar)

 • E-mail: financieelrecht@law.leidenuniv.nl