Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Nederlands en Europees Financieel Recht

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Bachelor rechtsgeleerdheid (zie ook OER).

Beschrijving

Het vak Nederlands en Europees Financieel Recht richt zich op de steeds groter wordende invloed van het financieel recht op de rechtspraktijk. Niet alleen banken, effectenhuizen, beurzen en andere financiële ondernemingen komen met het financieel recht in aanraking, maar ook beleggers en ondernemingen die – al dan niet beursgenoteerde – effecten uitgeven of een belang in een onderneming verwerven, krediet aantrekken of een financiële transactie verrichten. Aan de orde komen onderwerpen als de werking van financiële markten, de historische ontwikkeling van het financieel recht, de verschillende soorten effecten en financiële producten, kenmerken van financiële ondernemingen, de opbouw van de Wet op het financieel toezicht, financiële dienstverlening, zekerheden en financieringsstructuren, zorgplichten en aansprakelijkheid van financiële ondernemingen, beurs- en effectenhandel, kapitaalmarkttransacties en prospectustoezicht, beleggingsfondsen, marktmisbruik, afwikkeling van effectentransacties, bewaring en transparantieregelgeving, financiële ethiek, nationaal en internationaal toezicht en handhaving. Vanwege de diversiteit aan rechtsnormen en –bronnen waaruit het financieel recht is samengesteld zal aandacht worden besteed aan de relevante delen van het bestuursrecht, het Europees recht, het civiel recht, het insolventierecht en het strafrecht.
Tijdens dit vak zal worden stilgestaan bij relevante actualiteiten op het gebied van het Nederlands en Europees financieel recht.

Leerdoelen

Na afronding van het vak kan de student:

 • de functie van verschillende actoren in de financiële markten beschrijven;

 • kenmerken van verschillende soorten effecten, financiële producten en financiële ondernemingen, alsmede het toezicht daarop herkennen, onderscheiden en beschrijven;

 • publiekrechtelijk en privaatrechtelijk financieel recht onderscheiden; en

 • beargumenteren welke regelgeving op een gegeven casuspositie van toepassing is.

Rooster

Beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 20 (interactieve) hoorcolleges

 • Namen docenten: Prof. mr. drs. M. Haentjens, Prof.mr. R.P. Raas, Prof. mr. W.A.K. Rank, en gastdocenten.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: bestuderen verplichte stof en voorbereiden opgegeven vragen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen (open vragen);

 • Besloten kan worden het hertentamen mondeling af te nemen;

 • Class participation: bij een goede class participation wordt het cijfer voor het (her)tentamen met 0,25 opgehoogd. Deze class participation bestaat uit: het maken en inleveren van een wekelijkse schriftelijke opdracht, actieve deelname aan de plenaire discussie en beantwoording van de opgegeven vragen tijdens de hoorcolleges. In totaal maakt u tien schriftelijke opdrachten. Een van deze opdrachten wordt nagekeken. Om voor de class participationregeling in aanmerking te komen, dient u in ieder geval negen opdrachten te hebben ingeleverd en de nagekeken opdracht dient met goed gevolg te zijn afgelegd.

Regeling herkansen voldoendes
Op dit vak is de regeling herkansen voldoendes van toepassing (artikel 4.1.8.1 e.v. OER) voor zover dit vak onderdeel uitmaakt van het verplicht curriculum van de opleiding (d.w.z. geen vrije keuzevak). Studenten die bij de eerste kans een voldoende eindcijfer hebben behaald, kunnen onder bepaalde voorwaarden het schriftelijke (eind)tentamen opnieuw afleggen. Raadpleeg hiervoor het OIC.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en jurisprudentie en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:

 • L. Silverentand e.a., Hoofdlijnen Wft, Deventer: Kluwer 2018 (4de druk).

 • C.M. Grundmann-van de Krol & C.W.M. Lieverse, Wetgeving toezicht financiële markten 2018, Deventer: Kluwer 2018.

 • M. Haentjens & D.J. Verheij, Jurisprudentie financieel recht, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2017.

 • Overige literatuur wordt bekendgemaakt op Blackboard.

Syllabus:
Syllabus Nederlands en Europees Financieel Recht

Reader:
Geen

Aanbevolen studiemateriaal

 • Aanvullend aanbevolen studiemateriaal zal worden bekend gemaakt via Blackboard en in de Syllabus.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: mw. mr. J.T. Tegelaar

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden

 • Bereikbaarheid: Telefonisch en per e-mail

 • Telefoon: 071-527 7235 (secretariaat Financieel recht)

 • E-mail: j.t.tegelaar@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Instituut voor Privaatrecht

 • Afdeling: Financieel Recht

 • Kamernummer secretariaat: B2.43

 • Openingstijden: balie: maandag t/m vrijdag van 09.00-15.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071-527 7235 (gedurende de hele week bereikbaar)

 • E-mail: financieelrecht@law.leidenuniv.nl