Studiegids

nl en

Philology 5: Late Modern English

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Succesvolle afronding van de cursus Filologie 3 of equivalent daarvan.

Beschrijving

Brieven, dagboeken, memoires, getuigenverklaringen, recepten en kranten: dit zijn allemaal verschillende teksttypen die elk hun eigen taalgebruik hebben. In deze cursus gaan we al dit soort teksten lezen om het laatmoderne Engels in kaart te brengen zoals dat gebruikt werd in de 18de en 19de eeuw. Aandachtspunten zullen zijn verschillen tussen de taal van egodocumenten en gedrukte teksten, het taalgebruik van mannen en vrouwen, en van mensen met verschillende sociale achtergronden. Daarbij maken we gebruik (waar mogelijk) van online-beschikbare databases, en zullen we kijken naar spelling, grammatica, vocabulaire en stijl van teksten. Om het laatmoderne Engels systematisch te onderzoeken, zullen we gebruik maken van het programma WordSmith Tools.

Leerdoelen

Deze cursus bouwt voornamelijk voort op kennis en vaardigheden opgedaan in de eerste twee jaar van het bachelorprogramma op het gebied van de Engelse filologie, in het bijzonder met betrekking tot de geschiedenis van de Engelse taal, maar steunt daarnaast ook op het taalkunde-onderwijs uit de eerste twee studiejaren. Aan het einde van de cursus beschikken studenten over een gedegen inzicht in de typische eigenschappen van verschillende tekstsoorten uit de Laat-Modernengelse periode (1700–1900) en in hun relatie tot meer gangbare gedrukte teksten uit die tijd. Ze zullen tevens in staat zijn tekstuele en taalkundige analyses van de bestudeerde genres en teksten uit te voeren, en hun opgedane vaardigheden in te zetten bij het schrijven van hun bachelor eindwerkstuk op het gebied van het Laat- maar ook Vroegmoderne (en zelfs het moderne) Engels.

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege (2 uur per week)

Studielast

De cursus kent een totale studielast van 280 uur.

 • uren die aan het volgen van de werkgroep worden besteed: 26

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur/maken van opdrachten: 144

 • tijd voor het voorbereiden de presentatie en het schrijven van een werkstuk (inclusief lezen/onderzoek): 30 + 80 hours

 • feedback op de opdrachten en de presentatie wordt tijdens de werkgroep zelf gegeven

Toetsing

Toetsing

 • Presentatie

 • Mondelinge en schriftelijke participatie via Blackboard

 • Afsluitend werkstuk

Weging

 • Presentatie (15%)

 • Mondelinge en schriftelijke participatie via Blackboard (10%)

 • Afsluitend werkstuk (75%)

Het gemiddelde eindcijfer moet minimaal een 6 zijn om te kunnen slagen; geen onderdeel mag lager zijn dan 5.

Herkansing

De onderdelen presentatie (15%) en participatie kunnen niet worden herkanst. Als studenten daar prijs op stellen, kunnen ze hun werkstuk persoonlijk afhalen en daarbij feedback krijgen.

Nabespreking essay

Er wordt uitsluitend een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Blackboard

De cursus wordt ondersteund door een Blackboardmodule (https://blackboard.leidenuniv.nl/). Hierop is o.a. het weekprogramma te vinden. Studenten zetten er bovendien wekelijks een bijdrage op in de vorm van vragen en/of commentaar aan de hand van het bestudeerde leesmateriaal en leveren hun presentaties er na afloop op in.

Literatuur

 • Ingrid Tieken-Boon van Ostade (2009), An Introduction to Late Modern English. Edinburgh: Edinburgh University Press.

 • Aanvullend leesmateriaal en teksten (te raadplegen via Blackboard of in een van de studiezalen van de UB).

Alle studenten beschikken vanaf week 1 over het boek, dat de basis vormt voor de wekelijkse werkgroepen.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

Opmerkingen

Buitenlandse boeken besteld via bol.com doen er vaak langer over om aan te komen: bestel het boek dus tijdig.