Studiegids

nl en

Philology 4: Early Modern Everyday English

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Filologie 3 (of vergelijkbaar) behaald; bij voorkeur ook Language & Linguistics: Tools and Methods.

Beschrijving

Scheldtirades, recepten, getuigenissen (in de rechtzaal of bij de politie), dagboeken, brieven, memoires en testamenten: dit zijn allemaal verschillende soorten teksten die ieder voor zich worden gekarakteriseerd door een specifieke vorm en een eigen soort taalgebruik dat heel erg verschilt van de taal van gedrukte teksten. In deze cursus gaan we oorspronkelijke teksten lezen uit de tijd van na 1500, teksten die de taal van alledag bevatten, geschreven maar soms ook gesproken, en geproduceerd tijdens de Vroegmodernengelse periode. We kijken daarbij naar de specifieke verschillen tussen deze teksten en de taal van boeken en andere gedrukte documenten uit die tijd; daarbij letten we ook op de wijze waarop het taalgebruik destijds verschilde van het huidige standaardengels. Deze teksten zijn afkomstig van mensen van verschillende sociale achtergonden, en werden niet alleen door mannen maar ook door vrouwen geschreven; de schrijvers waren soms de kunst van het schijven nauwelijks machtig. We bestuderen alle niveaus van taalgebruik: spelling, uitspraak (voor zover dat uit geschreven teksten kan worden opgemaakt), grammatica, vocabulaire en schrijfstijl.

Leerdoelen

Deze cursus bouwt voort op de expertise die je tijdens de eerste anderhalf jaar van de opleiding Engels in Leiden hebt opgedaan, in de cursussen inleiding Oudengels en Middelengels, maar met name geschiedenis van de Engelse taal.

Aan het einde van de cursus beschikken de studenten over
1. een goede kennis van de taal van een scala aan verschillende tektsoorten uit de Vroegmodernengelse periode (1500–1700), en over inzicht in de mate waarin de taal van deze teksten verschilt van de standaardtaal uit die tijd
2. vaardigheden om de specifieke taalkundige en tekstuele eigenschappen van een groot aantal verschillende tekstsoorten uit die tijd te herkennen en te analyseren
3. een goede kennis van de spelling, morfologie en syntaxis (en waar mogelijk uitspraak) van het Vroegmoderne Engels met betrekking tot het voorkomen daarvan in teksten in de (standaard- en) niet-standaardtaal alsmede van het woordgebruik dat de behandelde soorten teksten karakteriseert
4. kennis en vaardigheden op basis waarvan zij goed zijn uitgerust voor het schrijven van een BA-scriptie op het gebied van het Vroege of Laatmoderne Engels.

Rooster

Zie het online rooster.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege (2 uur per week)

Studielast

De studielast voor deze cursus bedraagt 140, als volgt verdeeld:

 • bijwonen van de werkgroepen: 26 uur

 • bestudering van de werkelijkse achtergrondliteratuur en het doen van de wekelijks opdrachten: 60 uur

 • het voorbereiden van een presentative, en het schrijven van een essay dat voortbouwt op dese presentatie (met inbegrip van verzamelen en bestuderen van relevante achtergrondliteratuur): 14 + 40 uur.

Toetsing

Toetsing

De toetsing van de cursus bestaat uit drie onderdelen:

 • de presentatie

 • mondelinge en schriftelijke bijdrage aan de cursus

 • het afsluitende essay

Weging

De toetsing van de cursus bestaat uit drie onderdelen:

 • de presentatie (20%)

 • mondelinge en schriftelijke bijdrage aan de cursus (10%)

 • het afsluitende essay (70%).

Studenten zijn geslaagd voor de cursus als het eindcijfer minimaal een 6 bedraagt; geen onderdeel mag lager dan een 5 zijn.

Herkansing

De eerste twee onderdelen (presentatie en mondelinge/schriftelijke bijdrage) kunnen niet worden herkanst.

nabespreking essay

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het essay wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Aanwezigheidsplicht

Er geldt een aanwezigheidsplicht bij dit vak. Bij afwezigheid van meer dan twee werkgroepen wordt de student uitgesloten van het onderwijs. Als ongeoorloofde afwezigheid kan ook gelden het niet voorbereid zijn, niet meedoen en/of het niet meebrengen van het cursusmateriaal voor de betreffende week.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal (wekelijkse opdrachten) en extra informatie over de inhoud van de cursus. Daarnaast bevat het een discussieforum waaraan studenten wekelijks een bijdrage moeten leveren in de vorm van een reflectie (vragen/opmerkingen) op de leesstof. Deze bijdragen maken deel uit van het cijfer voor de bijdrage aan de cursus.

Literatuur

Nevalainen, Terttu (2006). An Introduction to Early Modern English. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Cusack, Bridget (1998). Everyday English 1500 – 1700. A Reader. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten die geen Engels studeren dienen eerst contact op te nemen met de studiecoördinator voor goedkeuring.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor vragen, neem contact op met de Onderwijsadministratie

Opmerkingen

Belangrijk:

 • De cursusboeken gebruiken we al vanaf week 1. Let op dat het bestellen van boeken die uit het buitenland moeten komen, vaak langer kan duren dan verwacht.