Studiegids

nl en

Beleid 1: Beleids- en besluitvorming (minor OBBM)

Vak
2018-2019

Beschrijving

In de cursus Beleid 1 zal nader worden ingegaan op het beleidsvormingsproces. Daarmee bouwt het vak voort op het vak Openbaar Bestuur en Bestuurswetenschap.
Het vak Beleid I gaat over de drie eerste fasen in de beleidscyclus: agendavorming, beleidsformulering en besluitvorming. Ten aanzien van het agendavormingsproces vragen we ons af hoe een probleem op de politieke agenda komt. Waarom besteden beleidsmakers wel aandacht aan het ene onderwerp en niet aan het andere? Hoe gaat het selectieproces in zijn werk? De beleidsformulering betreft de totstandkoming en definities van beleidsalternatieven. Vervolgens zullen we nagaan hoe besluitvormingsprocessen verlopen. Hierbij vormt het rationele model het vertrekpunt, waar we het organisatorische en politieke model tegen afzetten.
Waar de hoorcollegereeks zich met name richt op het verwerven van theoretische kennis, zullen de werkcolleges zich toespitsen op de ontwikkeling van vaardigheden. Op een interactieve manier zullen de verschillende theorieën toegepast worden op (actuele) maatschappelijke vraagstukken.

Leerdoelen

•Inzicht verkrijgen in de totstandkoming van overheidsbeleid
•Kennis verwerven van de belangrijkste ontwikkelingen, inzichten en theorieën van de beleidswetenschap
•Beleidsvormingsmodellen ten opzichte van elkaar kunnen plaatsen en kritisch analyseren
•Het zelfstandig en in groepsverband kunnen toepassen van de opgedane kennis op de praktijk en daarmee maatschappelijke gebeurtenissen kunnen begrijpen
•Vaardigheid ontwikkelen op het gebied van wetenschappelijk schrijven, onderhandeling, schrijven van beleidsnota’s en besluitvorming

Rooster

Op de openingspagina Bestuurskunde vind je aan de rechterzijde van de E-gids doorlinkmogelijkheden naar de website en de roosters, uSis and Blackboard. Rooster

Onderwijsvorm

Hoorcolleges
Werkgroepen (speciale werkgroepen voor minor- en keuzevakstudenten!)
Groepspaper

Studielast

Totale studielast: 140 uur

 • hoorcolleges: 14 uur

 • werkcolleges: 14 uur

 • toetsing en nabespreking: 5 uur

 • Zelfstudie: 107 uur waarvan:

 • literatuur 76 uur,

 • voorbereiden werkgroepen/opdrachten 31

Toetsing

Tentamen (60%).
Groepspaper (40%).

 • Voor al deze onderdelen dienen studenten een 5,5 of hoger te halen.

 • De inlevertermijn van papers is terug te vinden op Blackboard.

 • Deelcijfers blijven een jaar geldig.

Herkansing

 • Studenten die gebruik willen maken van een herkansing, dienen zich hiervoor in te schrijven via uSis.

 • Let erop dat je bij de inschrijving het activiteitennummer gebruikt, te vinden op het tentamenrooster.

 • Studenten mogen alleen aan een herkansing deelnemen als zij aan de eerste tentamengelegenheid hebben deelgenomen èn een cijfer hebben dat niet lager is dan een 3 óf als je al toestemming van de examencommissie hebt.

 • Indien een toets is behaald (5,5 of hoger) vervalt het recht op herkansing.

 • No show studenten verspillen hun herkansing.

Blackboard

Een week voordat het vak start komt deze beschikbaar.
Schrijf je in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Literatuur

 • Kingdon, J.W. (2010). Agendas, Alternatives, and Public Policies. New York: Longman (de uitgaven van 20013, 2002 en 1995 zijn ook goed).

 • Howlett, M., Ramesh, M., Pearl, A. (2009). Studying Public Policy: policy cycles and policy subsystems. Oxford: Oxford University Press. hoofdstuk 3 t/m 6

 • Enkele wetenschappelijke artikelen die via de bibliotheek te downloaden zijn.

Aanmelden en inschrijven

Ben je minor- of keuzevakstudent? Dan moet je je ook inschrijven voor de speciale minorwerkgroepen in uSis. In het rooster kun je zien welke werkgroepen voor minor- en keuzevakstudenten bedoeld zijn, er staat dan bv een ‘M’ of ‘Minor-exch’ bij de werkgroep.

Schrijf je ook in voor elk vak in Blackboard. In Blackboard zet de docent informatie over het vak.

Contact

Elena Bondarouk