Studiegids

nl en

Targum Aramees

Vak
2018-2019

Toegansgeisen

Bijbels Aramees

Beschrijving

In dit college wordt een aantal Hebreeuwse verhalen uit Genesis in de Aramese vertaling van Targum Onqelos gelezen en vergeleken met de Hebreeuwse grondtekst. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de zgn. Palestijnse Targumim, Aramese vertalingen uit de periode van het Joods Palestijns Aramees. De Targumim zijn van onschatbare waarde voor onze kennis van het gedachtegoed van de vroege rabbijnen.

Leerdoelen

Na afloop van de cursus is de student in staat om met behulp van naslagwerken kritisch om te gaan met de Aramese Targumim.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies:
I.1a, III.1a

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: I.1, II.1, III.1

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur, waarvan:

 • 26 uur voor het volgen van college

 • 24 uur voor het voorbereiden van het college

 • 26 uur voor het lezen van de secundaire literatuur

 • 32 uur voor het voorbereiden van de mondelinge presentatie

 • 32 uur voor het voorbereiden van het tentamen

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen en essayvragen (50%)

 • mondelinge presentatie, met Powerpoint en/of handout over een zelfstandig bestudeerd hoofdstuk (50%)

Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgesloten

Herkansing

De herkansing bestaat uit een schriftelijk tentamen over de stof van het schriftelijk tentamen (1ste kans) en de stof van de mondelinge presentatie (de gehele stof). Het cijfer van de mondelinge presentatie blijft dus niet staan.

Inzage

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het uitwisselen van informatie over de cursus.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Literatuur

Naslagwerken en teksteditie:
E.M. Cook, A Glossary of Targum Onqelos (Leiden, 2008).
G. Dalman, G_rammatik des jüdisch-palästinischen Aramäisch_ (2e druk, Darmstadt, 1960).
A. Sperber (ed.), The Bible in Aramaic I. The Pentateuch, according to Targum Onkelos (2e druk, Leiden, 1992).

Kopieën uit Sperber worden op college verstrekt.
Voor het tentamen dient de volgende literatuur te worden bestudeerd:

 • P.S. Alexander, “Jewish Aramaic Translations of the Hebrew Scriptures”, in M.J. Mulder (ed.),Mikra (Compendia Rerum Iudaicarum ad Novum Testamentum II.1; Assen, 1988), 217-253.

 • E.M. Cook, “The Interpretation of the Hebrew Bible in the Targums”, in M. Henze (ed.), A Companion to Biblical Interpretation in Early Judaism (Grand Rapids 2012), pp. 92-117.

 • M. Klein, “The preposition qdm (“before”): a pseudo-anti-antropomorphism in the Targums”, Journal of Theological Studies 30. 2 (1979), pp. 502-507. ]

 • M. Klein, “The Translation of Anthropomorphisms and Anthropopathisms in the Targumim”, Vetus Testamentum Supplements 32 (1981), pp. 162-177.

 • M. Klein, “The Aramaic Targumim: Translation and Interpretation”, in: J. Krašovec (ed.), Interpretation of the Bible (Sheffield, 1998), 317-331.

Contact

Dr. M.L. Folmer

Opmerkingen

De opgegeven literatuur dient vóór de mondelinge presentatie al te zijn bestudeerd.

Deze cursus wordt eens in de twee jaar aangeboden voor zowel studenten BA2 als BA3.