Studiegids

nl en

Lezen en interpreteren van historische literatuur

Vak
2018-2019

Toegangseisen

De inhoud van de website literatuurgeschiedenis.nl wordt bekend verondersteld.

Beschrijving

In dit college maak je kennis met een aantal beproefde en nieuwe benaderingswijzen van historische literatuur, gericht op auteur, tekst, overlevering en publiek. Tijdens de colleges lezen, analyseren en interpreteren we teksten uit de Middeleeuwen, de Gouden Eeuw en de Verlichting, met aandacht voor de historische en culturele context waarin de teksten ontstonden en functioneerden. Alle teksten die we bespreken zijn bewaard gebleven in handschriften en oude drukken, soms in beide, en vertonen vaak sporen van oraliteit. De teksten worden in verband gebracht met relevante secundaire literatuur die je vertrouwd maakt met oude maar nog altijd waardevolle benaderingswijzen, maar ook met de actuele stand van het wetenschappelijke onderzoek. Ook staan we stil bij de vraag hoe de edities (zowel analoge als digitale) die we in dit college gebruiken eigenlijk zijn ingericht: wat hebben ze ons te bieden en wat zijn de beperkingen? Na HNL 1 (1e semester) gaan we in dit college nogmaals in op de Nederlandse literatuur tot 1800, maar nu met bijzondere aandacht voor benaderingswijzen. In de werkcolleges van het eerste blok (2 uur per week) bespreken we benaderingswijzen aan de hand van de inhoud en overlevering van de Middelnederlandse literatuur, in de werkcolleges van het tweede blok (2 uur per week) doen we hetzelfde, maar nu aan de hand van de literatuur van de Gouden eeuw en de Verlichting. Daarnaast leer je op welke wijze(n) je een wetenschappelijk artikel kunt lezen. Tevens oefenen we in het hardop lezen en voordragen van korte teksten en tekstfragmenten. Soms zullen jullie in kleinere groepjes opdrachten uitvoeren.

Leerdoelen

Na afloop van dit college kun je:
1. Historische Nederlandse literatuur lezen, analyseren en interpreteren binnen de historische en culturele context van ontstaan en functioneren. [b ii]
2. Een aantal beproefde en nieuwe benaderingswijzen van de historische Nederlandse literatuur, gericht op auteur, tekst, overlevering en publiek van elkaar onderscheiden en toepassen op primaire teksten op het terrein van de historische Nederlandse literatuur. [a vi en b ii]
3. Benaderingswijzen herkennen in de secundaire literatuur. [a vi]
4. Deze benaderingswijzen plaatsen binnen de belangrijkste ontwikkelingen binnen de historische Nederlandse letterkunde. [a v]

Rooster

Rooster BA1 – semester 2

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

 • Bijwonen college: 2 uur p.w. x 13 = 26 uur

 • Voorbereiden college: 1 uur p.w. x 13 = 13 uur

 • Bestuderen literatuur: 79 uur

 • Voorbereiding voor toetsing: 2 deeltentamens à 8 uur = 16 uur

 • Toetsing: 2 deeltentamens à 3 uur = 6 uur
  Totale studielast 5 EC x 28 uur = 140 uur

Toetsing

Toetsing

Twee schriftelijke deeltentamens over de collegestof en de gelezen literatuur van het eerste blok (in de breekweek) resp. het tweede blok (aan het eind van het eerste semester).

Weging

Beide deeltentamens bepalen voor 50% het eindcijfer. Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Als het eindcijfer na het tweede deeltentamen onvoldoende is, komen beide deelcijfers te vervallen en volgt een herkansing over de gehele collegestof en alle gelezen literatuur. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Nabespreking tentamen

De nagekeken deeltentamens en de herkansing worden op een nader af te spreken tijdstip ter inzage gelegd. Bij eventuele vragen kun je je wenden tot de coördinator van het college.

Blackboard

Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze cursusmateriaal en specifieke informatie over onderdelen van de cursus.

Literatuur

 • Ludo Jongen en Norbert Voorwinden (ed.), Vanden levene Ons Heren. Hilversum: Verloren, 2001.

 • A. Agnes Sneller, De Gouden Eeuw in gedichten van Joost van den Vondel (1587-1679). Hilversum: Verloren, 2014.

 • Overige literatuur staat op Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

 • Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld.

 • Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen.

 • Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met Prof.dr. W. van Anrooij.

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/Neerlandistiek. Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604. Mail:osz-oa-eyckhof@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

n.v.t.