Studiegids

nl en

Rituelen

Vak
2018-2019

This course will be taught in English

Toegangseisen

Dit vak staat open voor keuzevakkers bij voldoende beschikbaarheid van plaatsen. Studenten Religiewetenschappen en studenten van de minor Religion in a Changing World hebben voorrang.

Beschrijving

Deze cursus bestaat uit twee delen. In een eerste deel wordt aan de hand van hoofdstukken uit Ritual:
Perspectives and Dimensions van Catherine Bell (New York: Oxford University Press, 1997) een overzicht gegeven van verschillende theorieën en benaderingen van ritueel. In het tweede deel van de cursus geven de studenten een presentatie waarbij ze de in het eerste deel opgedane kennis toepassen op een ritueel naar keuze. Eerder gekozen onderwerpen zijn onder andere: inwijdingsrituelen in de culten van Mithras, het Vedisch vuuroffer, de viering van Ashura in Iran en Libanon, Allerheiligen en Allerzielen in Mexico, Boeddha's tandfestival in Sri Lanka, de Noord-Koreaanse persoonlijkheidscultus, het voorouderfestival bij de Yoruba, het dagelijkse gebed van moslims en de Barong dans in Bali.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Mondelinge presentatievaardigheden die worden verzorgd door het EAV. Zie ook: Academische Vaardigheden
Studenten die de bijeenkomsten van Academische Vaardigheden in het kader van een andere cursus volgen of gevolgd hebben, kunnen vrijstelling aanvragen voor de bijeenkomsten mondelinge presentatievaardigheden.

Leerdoelen

De student is na afloop van de collegereeks in staat om:

 • verschillende godsdienstwetenschappelijke en antropologische benaderingen en thema’s in de studie van rituelen te herkennen;

 • deze kennis toe te passen door middel van een gedegen literatuuronderzoek;

 • informatie te verzamelen, te selecteren en kritisch te beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid;

 • een goede onderzoeksvraag te formuleren op basis van de literatuurstudie;

 • de juiste evidentie te presenteren voor de beantwoording van de onderzoeksvraag;

 • mondeling en schriftelijk te rapporteren over de bevindingen voor een publiek van specialisten en niet-specialisten;

 • constructieve feedback te geven en te ontvangen ter verbetering van eigen werk en werk van medestudenten,

Rooster

Timetable Religiewetenschappen
Timetable Minor Religion in a changing world

Onderwijsvorm

 • Werkcollege.

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Studielast

Totale studielast: 5 EC x 28 uur = 140 uur

 • Bijwonen colleges, 2 uur per week x 13 = 26 uur

 • Bijeenkomsten Academische Vaardigheden (Religiewetenschappen), 2 uur x 3 = 6 uur

 • Bestudering literatuur en 6 opdrachten, 34 uur

 • Presentatie: literatuuronderzoek en voorbereiding, 39 uur

 • Werkstuk van 3000 woorden, 41 uur

Toetsing

 • 6 opdrachten over de gelezen literatuur (30%)

 • Presentatie (20%)

 • Werkstuk (50%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Herkansing

Bij een gemiddeld onvoldoende voor de zes opdrachten, wordt een vervangende schrijfopdracht gegeven. Herkansing van presentatie en werkstuk bij onvoldoende is mogelijk.

Nabespreking tentamen

De opdrachten worden becijferd en van commentaar voorzien via Blackboard Turnitin Assignments. Studenten kunnen het commentaar inzien via Blackboard en de docent benaderen bij het eerstvolgende college bij vragen over het cijfer of het commentaar. Studenten krijgen een schriftelijke feedback over hun presentatie met concrete suggesties betreffende de onderzoeksvraag en de literatuur voor het werkstuk. Voor de herkansing van het werkstuk wordt een nabespreking georganiseerd. Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het werkstuk wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • Aankondigingen

 • Publiceren van cursusprogramma’s

 • Indienen en beoordelen van opdrachten

 • Vooraf indienen van powerpointpresentaties

Literatuur

Catherine Bell. Ritual: Perspectives and Dimensions. New York: Oxford University Press, 1997.
Verdere literatuur verschilt per student en is afhankelijk van het gekozen ritueel of symbool voor referaat/werkstuk.

Aanmelden

Via uSis, daarnaast dient de student zich ook, kort voor het begin van de colleges, aan te melden in Blackboard om toegang te krijgen tot de planning en aanvullende informatie, dit is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. T.J. Stacey