Studiegids

nl en

Sociale theorieën

Vak
2018-2019

Toegangseisen

 • Deze cursus maakt deel uit van de Propedeuse CA-OS en de Pre-master CA-OS. Studenten ingeschreven voor de bachelor CA-OS hebben zonder meer toegang tot dit vak. Pre-master studenten kunnen dit vak volgen als dit expliciet staat vermeld op hun Admission Statement.

 • Geïnteresseerden die dit vak als contractstudent willen volgen, dienen zich aan te melden volgens de procedure uiteengezet op deze pagina van de faculteitswebsite.

Beschrijving

In deze cursus plaatsen we theorievorming rond de verhouding tussen individu en samenleving in globaal perspectief. Met haar nadruk op ‘moderne’ samenleving en toenemende individualisering is de sociologie van oudsher sterk westers georiënteerd. We bespreken dit Eurocentrisme in relatie tot meer inclusieve en ‘gedecentraliseerde’ benaderingen. In het eerste deel van de cursus doen we dat door sociologische benaderingen te plaatsen binnen de bredere, koloniale geschiedenissen van Europa in de wereld. De focus ligt daarbij op de vraag hoe vormen van arbeid – loonarbeid en slavernij – van invloed zijn (geweest) op sociale ongelijkheid en kenmerken van samenleven. We bespreken de plaats van arbeidsdeling en de aard van arbeidsorganisatie in verschillende sociale theorieën. De studenten lezen originele teksten van klassieke auteurs Marx, Dubois en Weber en vergelijken deze sociologen rond de thema’s: 1) historische transformaties, 2) contrasten tussen ‘moderne’ en ‘traditionele’ samenlevingen, 3) arbeidsdeling en -organisatie 4) kolonialisme en kapitalisme, 5) emancipatieprocessen.

Het tweede deel van de cursus richt zich nadrukkelijk op interpersoonlijke relaties: hoe verhouden individuen zich tot anderen binnen sociale netwerken? We plaatsen sociologie in globaal perspectief door sociale theorieën te vergelijken die gebaseerd zijn op lokale Westerse dan wel op Aziatische noties van socialiteit. Dit laat zien dat ‘universele’ theorievorming altijd een gelokaliseerde, cultuurspecifieke oorsprong heeft. We werken dit cross-culturele perspectief systematisch uit aan de hand van de memoires van Stuart Hall, een cultuur theoreticus die zijn eigen multiculturele levensgeschiedenis – tussen Jamaica en Engeland – analyseert met een groot oog voor de relatie tussen sociale-historische context en persoonlijke ontwikkeling/kenmerken. Stuart Hall laat verbanden zien tussen intersectionaliteit en identiteit: hij analyseert de gecombineerde invloeden van klasse, gender, ras en geloof op persoonlijke en sociale kenmerken van individuen. Hierop aansluitend, bevragen we hoe kinderen socialiseren en leren in specifieke (school) contexten. We behandelen verschillende benaderingen rond nature/nurture, universalisme/particularisme, samenleving/individu, ongelijkheid/emancipatie en tussen contextuals/individuals.

Leerdoelen

1.Verschaffen van kennis over globale perspectieven op sociale theorieën die zich richten op de spanningsvelden tussen individu en samenleving, tussen intersectionaliteit en identiteit en tussen ongelijkheid en emancipatie
2.Kennismaking met canonieke teksten, en begripsvorming van processen van canonisering.
3.Verschaffen van inzicht in de cultuurspecifieke kenmerken van sociologische analyses van interpersoonlijke relaties door theorieën te bespreken die hun oorsprong vinden in Europese maar ook in Aziatische noties van socialiteit.
4.Verschaffen van kennis over sociologische en antropologische benaderingen van socialisatie en leerprocessen in specifieke (school) contexten.

Rooster

Zie onze website

Onderwijsvormen

Totaal 10 ECTS = 280 studiebelastinguren (sbu):

 • hoorcollege 17 × 2 uur (51 sbu)

 • werkgroep 4 x 2 uur (8 sbu)

 • literatuur 800 blz. (144 sbu) 91 p eerste deel, 90 p. klassieken, plus 380 deel 2 = 560 plus S& B 2 240

 • paper deel 1 5 blz. (40 sbu)

 • paper deel 2 4 blz. (32 sbu)

Toetsing

Aan het einde van deel 1 heeft een multiple-choice tentamen plaats (7 november). Parallel aan de start van deel 2 zijn er werkgroepbijeenkomsten waarin studenten klassiek werk lezen van Marx, Dubois, en Weber. Dit werkgroepgedeelte wordt afgesloten met een essay van minimaal 1200, maximaal 1500 woorden. Dit essay krijgt een cijfer. Het multiple-choice tentamen en het cijfer voor het essay bepalen ieder voor 50 % het totaalcijfer voor deel 1 van de cursus. Dit cijfer geeft toegang tot deel 2 van de cursus.

Deel 2 wordt afgerond met een eindtentamen dat bestaat uit multiple-choice vragen en een korte essay opdracht. Daarbij bepaalt het multiple-choice gedeelte 70 % en het essay 30 % van het eindcijfer van deel 2. Er wordt vooruitlopend op dit tentamen een essay (4 p.) geschreven. Dit essay wordt niet beoordeeld, maar dient als ‘eerste versie’ van het essay dat ten tijde van het tentamen geschreven moet worden.

Het afgeronde cijfer van deel 1 en van deel 2 van de cursus bepalen ieder voor 50 % het totaalcijfer voor de hele cursus. Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd en kan worden herkanst indien onvoldoende.
In totaal wordt 7 uur besteed toetsing: tentamen, en inzage.

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Aanmelden in uSis

 • Eerstejaarsstudenten CA-OS: inschrijving voor hoorcolleges en werkgroepen is NIET nodig, inschrijving voor het tentamen en de herkansing is WEL verplicht (zie de instructie boven).

 • Tweedejaarsstudenten, Contractstudenten en Pre-master studenten moeten zich wél inschrijven voor de hoorcolleges én de tentamens (zie boven), maar niet voor de werkgroepen.

Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt in deze cursus voor het beschikbaar maken van het programma, de leesopdrachten en de aanwijzingen voor paper en mondelinge presentatie.
Deelnemers kunnen zich vanaf 1 week voor aanvang van de cursus aanmelden op Blackboard.

Studiemateriaal

Deel 1 van de cursus:

 • Barnard, A., & Spencer, J. (1996). Encyclopedia of Cultural and Social Anthropology. 684 p. PDF op internet te vinden

 • Bhambra, G. K. (2013). The possibilities of, and for, global sociology: A postcolonial perspective. In Postcolonial sociology(pp. 295-314). Emerald Group Publishing Limited. 20 p

 • Burawoy, M. (2009, July). Facing an Unequal World: Challenges for Sociology. In ISA Conference of the Council of national Associations (pp. 23-25). Pdf op internet te vinden 4 p.

 • Hill, L. (2007). Adam Smith, Adam Ferguson and Karl Marx on the division of labour. Journal of Classical Sociology, 7(3), 339-366. 27 p.

 • Green, D. S., & Driver, E. D. (1976). WEB DuBois: A Case in the Sociology of Sociological Negation. Phylon (1960-), 37(4), 308-333. 25 p.

 • Nelson, B. (1976). On orient and occident in Max Weber. Social Research, 114-129. 15 p.

Klassieke teksten te behandelen in werkgroepen: (de web-links naar deze teksten worden via Blackboard verspreid)

 • Karl Marx (1844) Estranged Labor (trans. by Martin Mulligan).
  From Economic and Philosophical Manuscripts.

 • Deel uit: Du Bois, W. E. B., & Eaton, I. (1899). The Philadelphia Negro: a social study (No. 14). Published for the University.

 • Deel uit: Weber, M. (2013). The Protestant ethic and the spirit of capitalism. Routledge.

Deel 2 van de cursus:

 • Barnard, A., & Spencer, J. (1996). Encyclopedia of Cultural and Social Anthropology. PDF op internet te vinden 684 p.

 • Hall, S. (2017). Familiar stranger: A life between two islands. Duke University Press. 320 p.

 • Sato, Y. (2010). Are Asian sociologies possible? Universalism versus particularism. Facing An Unequal World: Challenges for A Global Sociology, 2. 12 p.

 • Ira Jacknis, “Margaret Mead and Gregory Bateson in Bali: Their Use of Film and Photography” Cultural Anthropology, 3(2): 160-77, 1988. 17 p.

 • Van Der Pijl, Y., & Goulordava, K. (2014). Black pete,“smug ignorance,” and the value of the black body in postcolonial Netherlands. New West Indian Guide/Nieuwe West-Indische Gids, 88(3-4), 262-291. 30 p.

 • Adichie, Chimamanda (2009), The Danger of a Single Story, (21 August 2012). in: TED Conferences online

Contact

Dr. Sabine Luning