Studiegids

nl en

Multivariate analyse: van data naar verslag

Vak
2018-2019

Toegangseisen

Alleen studenten die als bachelorstudent zijn ingeschreven voor CA-OS kunnen deelnemen aan dit studieonderdeel.

Voor deelname aan dit vak dienen de volgende vakken uit de propedeuse CA-OS reeds met een voldoende te zijn afgerond:

 • “Sociaal wetenschappelijk onderzoek in praktijk” ,

 • “Cultuur ontcijferd: statistiek in praktijk” ,

 • “Wetenschappelijk schrijven en academische (re)presentatie” (AV1)

 • “Onderzoekspraktijk” (AV2)

 • “Het academisch debat” (AV3).

Beschrijving

Inleiding tot de verwerking van multivariate gegevens, met name nominale en/of ordinale data. Oefening in het analyseren van bestanden met behulp van de SPSS-modules voor Meervoudige Categorische Analyse (MCA) en Categorische Principale Componenten Analyse (CATPCA).
In deze cursus wordt tevens gewerkt aan de analyse van (en deel van) de gegevens die door de studenten zelf tijdens het Veldwerk NL zijn verzameld.
De toetsing bestaat ook uit twee delen: een open boek tentamen (multiple choice vragen en open vragen), en een werkstuk waarin de student een multivariate analyse zal moeten maken over (een deel van) de veldwerk-gegevens. Het is dus zaak om vanaf het begin bezig te zijn met de analyse van de eigen veldwerkgegevens. Studenten worden verzocht om meteen voor de eerste bijeenkomst hun onderzoeksvoorstel mee te nemen, en hun definitieve vragenlijst. Men wordt tijdens de eerste bijeenkomsten al geacht om te werken aan een codeboek voor de analyse van de data.

Leerdoelen

 1. Inzicht in methoden en technieken voor multivariate analyse. Met name: (a) kunnen uitleggen waar multivariate analyse voor dient; (b) bij een gegeven onderzoeksvraag en verzamelde gegevens kunnen uitleggen welke van de behandelde technieken mogelijk geschikt is voor analyse (waarbij met name het onderscheid tussen MCA, CATPCA, factoranalyse en meervoudige regressie belangrijk is).
 2. Opdoen van enige ervaring met de praktijk van multivariate analyse, onder andere door een of meer technieken te gebruiken bij het zelf analyseren van gegevens. Nota bene: we verwachten niet dat je na de cursus een geroutineerd onderzoeker bent. Dat vergt jaren ervaring. Het gaat er om dat je het analyseproces, met alle haken en ogen, een keer doorlopen hebt.

Rooster

 • Het hoorcollegerooster is te vinden op de website

 • Practica vinden plaats op n.t.b. . Indeling per practicumgroep wordt in het eerste college gemaakt - inschrijving voor deze groepen via Usis is niet nodig.

Onderwijsvorm

Totaal 5 ECTS = 140 studiebelastinguren (sbu)

 • hoorcollege 14 × 3 uur = 42 uur = 63 sbu

 • practicum: 7 × 2 uur = 14 uur = 14 sbu (aanwezigheid verplicht)

 • literatuur (artikelen + syllabus met opgaven) ca. 378 blz = 63 sbu

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen (open boek tentamen met meerkeuze vraagstukken en open vragen) over collegestof en opgaven. Het tentamen telt voor 80% van het eindcijfer.

 • Deelname aan de verplichte practica. Aanwezigheid wordt gecontroleerd.

 • Schriftelijk werkstuk (take-home opdracht) over een meerdimensionale analyse van (BLO) data; telt voor 20% van het eindcijfer.

Drie opdrachten met deadlines tijdens de cursus. Deze opdrachten worden beoordeeld met voldoende of onvoldoende. Deze opdrachten zijn verplichte onderdelen van het werkstuk. Dat betekent dat het werkstuk alleen wordt beoordeeld en meegeteld met het eindcijfer van de cursus wanneer alle opdrachten voldoende zijn. Indien een of meer van de opdrachten onvoldoende zijn, krijg je een herkansingsmogelijkheid in de vorm van een vervangende opdracht aan het einde van de cursus. De omvang van deze herkansingsopdracht is afhankelijk van hoeveel van de opdrachten onvoldoende zijn. Je mag 1 opdracht missen, maar alleen met een goede reden en met goedkeuring van de examencommissie. Ook in dit geval moet de opdracht aan het eind van de cursus herkanst worden.

Nota bene: voor het tentamen en het werkstuk moet allebei een voldoende worden behaald.

Alleen het eindcijfer wordt in Usis geregistreerd en kan worden herkanst indien onvoldoende (cijfer 5 en lager).

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Inschrijving

 • Inschrijving geschiedt via Usis voor de hoorcolleges en voor alle (deel)tentamens en evt. de herkansing. Op de website over vakinschrijving vind je de inschrijfperiodes en verdere informatie over de procedure.

 • Voor het Practicum is de inschrijving in Usis niet nodig: je wordt in het eerste hoorcollege ingedeeld en geinformeerd.

 • Naast de inschrijving in Usis is ook inschrijving op Blackboard nodig.

Blackboard

Het gedetailleerde programma van de cursus zal op Blackboard beschikbaar zijn. Deelnemers dienen zich voor deze cursus op Blackboard te registreren.

Literatuur

 • Field, Andy (2018). Discovering Statistics using SPSS. Vijfde editie..

 • Collegesheets (worden via BlackBoard ter beschikking gesteld).

 • Artikelen (beschikbaar online, voor titels en links zie Blackboard);

 • Hoofdstukken (naslag, voorbeelden; online beschikbaar) uit SPSS Categories 17 handleiding:
  H. 1: Introduction;
  H. 3: CATPCA;
  H. 6: MCA;
  H. 10: CATPCA Examples;
  H. 13: MCA Examples.

 • De literatuur bij de cursus Statistiek/SPSS en M&T 2: Onderzoekstechnieken wordt bekend verondersteld.

Contact

Dr. Igor Boog